Nhà đất

Bồi thường khi thu hồi đất nông nghiệp

28/01/2011 08:32

Hỏi: Việc thu hồi đất, bồi thường đất nông nghiệp tại dự án Khu dân cư thương mại ven đường theo khung giá bồi thường, hỗ trợ đất nông nghiệp, hoa màu do UBND tỉnh ban hành là đúng hay sai? (Nguyễn Văn A - Cẩm Giàng, Hải Dương)

Trả lời:

Dự án Khu dân cư thương mại ven đường 394, thị trấn Lai Cách, huyện Cẩm Giàng được cơ quan nhà nước có thẩm quyền lập, phê duyệt quy hoạch và dự án đầu tư, sau đó nhà nước tổ chức đấu thầu để chọn chủ đầu tư thực hiện dự án. Nhà nước tổ chức thu hồi đất, tổ chức bồi thường, hỗ trợ đất nông nghiệp và bàn giao đất cho đơn vị trúng thầu. Chủ đầu tư, phải nộp tiền sử dụng đất, tiền bồi thường cho nhà nước và triển khai thực hiện dự án.

Diện tích đất nông nghiệp hộ ông Nguyễn Văn A trú tại huyện Cẩm Giàng bị thu hồi là đất canh tác 03 được chia sau khi thực hiện dồn điền đổi thửa nhưng chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Việc bồi thường, hỗ trợ khi thu hồi đất của hộ ông A được thực hiện căn cứ các quy định tại Quyết định số 62/QĐ - UBND ngày 20-12-2008 của UBND tỉnh Hải Dương, Quyết định số 42/QĐ - UBND ngày 29-8-2008 của UBND tỉnh Hải Dương. Theo các văn bản này, đơn giá bồi thường đối với đất nông nghiệp trong đê tại thị trấn thuộc đồng bằng là 65.000 đồng/m2, tiền hỗ trợ ổn định đời sống và ổn định sản xuất là 7.000 đồng, tiền hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp và tạo việc làm là 20.000 đồng/m2, tổng cộng là 92.000 đồng/m2.

Như vậy, Hội đồng bồi thường GPMB huyện Cẩm Giàng áp giá bồi thường, hỗ trợ đối với đất nông nghiệp của hộ ông A khi bị thu hồi đất với mức 92.000 đồng/m2 là đúng quy định của pháp luật.

- Nghị định số 197/NĐ-CP ngày 3-12-2004 của Chính phủ về bồi thường hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất quy định:

+ Tại Điều 6, Khoản 2: “Người bị thu hồi đất đang sử dụng vào mục đích nào thì được bồi thường bằng việc giao đất mới có cùng mục đích sử dụng, nếu không có đất để bồi thường thì được bồi thường bằng giá trị quyền sử dụng đất tại thời điểm có quyết định thu hồi...”.

+ Tại Điều 9, Khoản 1: (đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 17 NĐ/CP ngày 27-1-2006: “Giá đất tỉnh bồi thường là giá đất theo mục đích sử dụng đã được UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định và công bố, không bồi thường theo giá đất sẽ được chuyển mục đích sử dụng...”.

Theo đó, việc bồi thường, hỗ trợ cho người bị thu hồi đất thực hiện theo các quy định tại thời điểm Nhà nước ban hành quyết định thu hồi đất, không thực hiện theo các quy định tại thời điểm người bị thu hồi đất nhận được quyết định thu hồi đất.

LS Lê Tuấn Hải
(Theo Dân việt)


Xem thêm các tin khác