Nhà đất

Những thủ tục chuyển nhượng dự án và quyền lợi của khách hàng

03/10/2011 14:49

Hỏi: Công ty chúng tôi là chủ đầu tư một dự án khu nhà ở nhưng do gặp một số khó khăn nên có thể dẫn tới việc không hoàn thành dự án.

Xin hỏi, nếu Công ty muốn chuyển nhượng toàn bộ dự án cho chủ đầu tư khác thì thủ tục được tiến hành như thế nào? (Đoàn Văn Sơn, quận Hoàng Mai, Hà Nội)

Trả lời

Theo quy định tại mục 2 Phần 2 của Thông tư 13/2008/TT-BXD ngày 21/5/2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định 153/2007/NĐ-CP ngày 15/10/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất động sản thì thủ tục chuyển nhượng toàn bộ dự án khu nhà ở như sau:

- Hồ sơ xin chuyển nhượng nộp tại Sở Xây dựng nơi có dự án; Sở Xây dựng có trách nhiệm thẩm định hồ sơ chuyển nhượng toàn bộ dự án trong thời gian 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ; Sau khi hoàn thành việc thẩm định, Sở Xây dựng trình ủy ban nhân dân cấp tỉnh ra quyết định cho phép chuyển nhượng dự án;

- Hồ sơ xin chuyển nhượng gồm: Đơn xin chuyển nhượng dự án của chủ đầu tư cũ (Phụ lục 1); Văn bản cho phép đầu tư; hồ sơ dự án đã được phê duyệt; quyết định phê duyệt dự án; hợp đồng thuê đất hoặc quyết định giao đất hoặc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; hồ sơ của chủ đầu tư mới; Báo cáo quá trình thực hiện dự án đến thời điểm chuyển nhượng;

- Hồ sơ của chủ đầu tư mới, gồm: Đăng ký kinh doanh có chức năng kinh doanh bất động sản; Cam kết của chủ đầu tư mới khi được nhận chuyển nhượng dự án (Phụ lục 2); Văn bản xác định năng lực tài chính của chủ đầu tư mới theo quy định tại Điểm 2 Phần I của Thông tư này.

- Chậm nhất 30 ngày kể từ khi có quyết định cho phép chuyển nhượng, chủ đầu tư mới và chủ đầu tư cũ phải tiến hành ký kết hợp đồng chuyển nhượng dự án (Phụ lục 3) và hoàn thành việc bàn giao dự án;  

-  Chủ đầu tư cũ bàn giao cho chủ đầu tư mới toàn bộ hồ sơ dự án, có biên bản bàn giao kèm theo danh mục hồ sơ. Việc bàn giao mốc giới đất đai của dự án trên thực địa thực hiện theo quy định của pháp luật về đất đai;

- Trước khi làm thủ tục bàn giao chủ đầu tư cũ phải thông báo bằng văn bản cho tất cả khách hàng (nếu có) và thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng trước 15 ngày (ít nhất 3 số liên tiếp của một tờ báo phát hành tại địa phương, một đài truyền hình địa phương hoặc trung ương và trang web (nếu có) của Sở Xây dựng nơi có dự án) về việc chuyển nhượng dự án và quyền lợi của khách hàng

Thạc sỹ, Luật sư Quản Văn Minh
(Theo Landtoday)


Xem thêm các tin khác