Nhà đất

Những thủ tục để thành lập ban quản trị nhà chung cư

27/09/2011 09:09

Hỏi: Để Ban quản trị nhà chung cư được công nhận thì cần phải thực hiện những thủ tục gì theo quy định của pháp luật ?" (Trần Đức Vũ, quận Thanh Xuân, Hà Nội).

Trả lời

Theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 11 và khoản 4 Điều 12 của Quy chế quản lý sử dụng nhà chung cư, ban hành kèm theo Quyết định số 08/2008/QĐ-BXD ngày 28 tháng 5 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định về trình thành lập Ban quản trị nhà chung cư và cơ quan có thẩm quyền quyết định công nhận Ban quản trị nhà chung cư như sau:

- "Hội nghị nhà chung cư là cơ quan có quyền cao nhất trong việc quản lý sử dụng nhà chung cư đó theo quy định của pháp luật về nhà ở và Quy chế này. Hội nghị nhà chung cư quyết định các vấn đề sau: a) Đề cử và bầu Ban quản trị; đề cử và bầu bổ sung, bãi miễn thành viên Ban quản trị trong trường hợp tổ chức Hội nghị nhà chung cư bất thường…";

Theo quy định tại khoản 1 Điều 11 của Quy chế nêu trên thì: Hội nghị nhà chung cư có thể tổ chức cho một nhà chung cư hoặc một cụm nhà chung cư. Trường hợp tổ chức Hội nghị cho một nhà chung cư thì số người tham dự phải có số lượng trên 50% tổng số chủ sở hữu và người sử dụng nhà chung cư. Trường hợp tổ chức Hội nghị cho một cụm nhà chung cư thì mỗi nhà chung cư phải cử đại biểu tham dự, số đại biểu tham dự của mỗi nhà chung cư phải có số lượng trên 10% số chủ sở hữu và người sử dụng của mỗi nhà chung cư đó.

- "Trong vòng 15 ngày kể từ khi Hội nghị nhà chung cư bầu Ban quản trị, Ban quản trị có trách nhiệm đăng ký với Ủy ban nhân dân cấp quận để được công nhận. Trong vòng 15 ngày, kể từ khi nhận được văn bản đăng ký của Ban quản trị nhà chung cư, Ủy ban nhân dân cấp quận phải ra quyết định công nhận Ban quản trị nhà chung cư…"

Như vậy, Ban quản trị nhà chung cư chỉ được công nhận khi được thành lập theo đúng quy trình và thủ tục nêu trên.

Thạc sỹ, Luật sư Lê Viêt Nga
Công ty Luật số 5 Quốc gia