Quy định về bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất

18/01/2011 13:47

Hỏi: Tôi có 1 căn nhà diện tích 54,4m2, bị giải tỏa 31,6m2 (tương đương 58%). Xin hỏi tôi sẽ được bồi thường như thế nào?

Căn nhà của tôi có rơi vào 1 trong 3 trường hợp sau không: Bị giải tỏa quá 50% diện tích thì được tái định cư; giao hết cho Nhà nước 42% còn lại rồi mới được tái định cư hay chỉ được nhận tiền bồi thường? 

Bà Phan Quý Ngà (phanquynga@gmail.com)

Trả lời:

Việc thu hồi đất phải căn cứ vào quyết định thu hồi đất của UBND cấp có thẩm quyền. UBND cấp huyện quyết định thu hồi đất đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư. Diện tích, vị trí đất, loại đất, nguồn gốc đất bị thu hồi được ghi rõ trong quyết định đó.

Theo quy định tại Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007, thì chế độ bồi thường, hỗ trợ về đất phải căn cứ vào từng trường hợp cụ thể: đất có giấy tờ về quyền sử dụng đất; đất sử dụng trước ngày 15/10/1993 mà không có giấy tờ về quyền sử dụng đất; hay đất sử dụng từ ngày 15/10/1993 trở về sau mà không có giấy tờ về quyền sử dụng đất; hoặc đất có diện tích đo đạc thực tế khác với diện tích ghi trên giấy tờ về quyền sử dụng đất.

Bồi thường đất có cùng mục đích sử dụng

Tại khoản 2, Điều 14, Nghị định 69/2009/NĐ-CP của Chính phủ ngày 13/8/2009 quy định: Nhà nước thu hồi đất của người đang sử dụng vào mục đích nào thì được bồi thường bằng việc giao đất mới có cùng mục đích sử dụng, nếu không có đất để bồi thường thì được bồi thường bằng giá trị quyền sử dụng đất tính theo giá đất tại thời điểm quyết định thu hồi đất;

Trường hợp bồi thường bằng việc giao đất mới hoặc giao đất ở tái định cư hoặc nhà ở tái định cư, nếu có chênh lệch về giá trị thì phần chênh lệch đó được thanh toán bằng tiền theo quy định sau:

- Trường hợp tiền bồi thường, hỗ trợ lớn hơn tiền sử dụng đất ở hoặc tiền mua nhà ở tại khu tái định cư thì người tái định cư được nhận phần chênh lệch;

- Trường hợp tiền bồi thường, hỗ trợ nhỏ hơn tiền sử dụng đất ở hoặc tiền mua nhà ở tái định cư thì người tái định cư phải nộp phần chênh lệch, trừ trường hợ