Nhà đất

Thay đổi tên trong Giấy chứng nhận QSD đất

15/06/2010 09:52

Trước đây, Công ty tôi có một khu nhà và đất đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và nhà ở. Tuy nhiên thực hiện quyết định của tổ chức có thẩm quyền về việc chia tách hoặc sáp nhập tổ chức Công ty đổi tên lại thành Công ty Cổ phần.

Như vậy, muốn đổi lại tên trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng cần những thủ tục gì?
 

(Thanh Trúc, Biên Hòa, Đồng Nai)
-Trả lời:


Trường hợp này là một dạng biến động quyền sử dụng đất, đối tượng sử dụng đất.

Điều 57 Nghị định 181/2004/CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai quy định thẩm quyền chỉnh lý biến động về sử dụng đất quy định tại khoản 4 Điều 41 Nghị định 181/2004/CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai như sau:

- Sở Tài nguyên và Môi trường chỉnh lý biến động về sử dụng đất trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp đối với trường hợp quy định tại các điểm b, c, d, đ, e, g, h, i, k và l khoản 4 Điều 41 của Nghị định này mà sau chỉnh lý biến động người sử dụng đất là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài.

- Phòng Tài nguyên và Môi trường chỉnh lý biến động về sử dụng đất trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp đối với trường hợp quy định tại các điểm b, c, d, đ, e, g, h, i, k và l khoản 4 Điều 41 của Nghị định này mà sau chỉnh lý biến động người sử dụng đất là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được mua nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở.

- Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường chỉnh lý biến động về sử dụng đất trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp đối với trường hợp quy định tại điểm a khoản 4 Điều 41 của Nghị định này mà sau chỉnh lý biến động người sử dụng đất là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài.

- Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Phòng Tài nguyên và Môi trường chỉnh lý biến động về sử dụng đất trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp đối với trường hợp quy định tại điểm a khoản 4 Điều 41 của Nghị định này mà sau chỉnh lý biến động người sử dụng đất là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được mua nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở.

Như vậy căn cứ vào hướng dẫn trên ông, bà có thể tham khảo thêm các điều luật này và liên hệ với cơ quan có thẩm quyền để làm hồ sơ thay đổi.

Theo Vietnamnet

Xem thêm các tin khác