• Bán gấp nhiều CH Vinhomes Grand Park 1PN + 1.65 tỷ|2PN 1.95 tỷ |2PN + 2.4 tỷ| 3PN 2.68 tỷ T9/2023 video
 • Bán gấp nhiều CH Vinhomes Grand Park 1PN + 1.65 tỷ|2PN 1.95 tỷ |2PN + 2.4 tỷ| 3PN 2.68 tỷ T9/2023 - Ảnh 0
 • Bán gấp nhiều CH Vinhomes Grand Park 1PN + 1.65 tỷ|2PN 1.95 tỷ |2PN + 2.4 tỷ| 3PN 2.68 tỷ T9/2023 - Ảnh 1
 • Bán gấp nhiều CH Vinhomes Grand Park 1PN + 1.65 tỷ|2PN 1.95 tỷ |2PN + 2.4 tỷ| 3PN 2.68 tỷ T9/2023 - Ảnh 2
 • Bán gấp nhiều CH Vinhomes Grand Park 1PN + 1.65 tỷ|2PN 1.95 tỷ |2PN + 2.4 tỷ| 3PN 2.68 tỷ T9/2023 - Ảnh 3
 • Bán gấp nhiều CH Vinhomes Grand Park 1PN + 1.65 tỷ|2PN 1.95 tỷ |2PN + 2.4 tỷ| 3PN 2.68 tỷ T9/2023 - Ảnh 4
 • Bán gấp nhiều CH Vinhomes Grand Park 1PN + 1.65 tỷ|2PN 1.95 tỷ |2PN + 2.4 tỷ| 3PN 2.68 tỷ T9/2023 - Ảnh 5
 • Bán gấp nhiều CH Vinhomes Grand Park 1PN + 1.65 tỷ|2PN 1.95 tỷ |2PN + 2.4 tỷ| 3PN 2.68 tỷ T9/2023 - Ảnh 6
 • Bán gấp nhiều CH Vinhomes Grand Park 1PN + 1.65 tỷ|2PN 1.95 tỷ |2PN + 2.4 tỷ| 3PN 2.68 tỷ T9/2023 - Ảnh 7
 • Bán gấp nhiều CH Vinhomes Grand Park 1PN + 1.65 tỷ|2PN 1.95 tỷ |2PN + 2.4 tỷ| 3PN 2.68 tỷ T9/2023 - Ảnh 8
 • Bán gấp nhiều CH Vinhomes Grand Park 1PN + 1.65 tỷ|2PN 1.95 tỷ |2PN + 2.4 tỷ| 3PN 2.68 tỷ T9/2023 - Ảnh 9
 • Bán gấp nhiều CH Vinhomes Grand Park 1PN + 1.65 tỷ|2PN 1.95 tỷ |2PN + 2.4 tỷ| 3PN 2.68 tỷ T9/2023 - Ảnh 10
 • Bán gấp nhiều CH Vinhomes Grand Park 1PN + 1.65 tỷ|2PN 1.95 tỷ |2PN + 2.4 tỷ| 3PN 2.68 tỷ T9/2023 - Ảnh 11
 • Bán gấp nhiều CH Vinhomes Grand Park 1PN + 1.65 tỷ|2PN 1.95 tỷ |2PN + 2.4 tỷ| 3PN 2.68 tỷ T9/2023 - Ảnh 12
 • Bán gấp nhiều CH Vinhomes Grand Park 1PN + 1.65 tỷ|2PN 1.95 tỷ |2PN + 2.4 tỷ| 3PN 2.68 tỷ T9/2023 - Ảnh 13
 • Bán gấp nhiều CH Vinhomes Grand Park 1PN + 1.65 tỷ|2PN 1.95 tỷ |2PN + 2.4 tỷ| 3PN 2.68 tỷ T9/2023 - Ảnh 14
 • Bán gấp nhiều CH Vinhomes Grand Park 1PN + 1.65 tỷ|2PN 1.95 tỷ |2PN + 2.4 tỷ| 3PN 2.68 tỷ T9/2023 - Ảnh 15
 • Bán gấp nhiều CH Vinhomes Grand Park 1PN + 1.65 tỷ|2PN 1.95 tỷ |2PN + 2.4 tỷ| 3PN 2.68 tỷ T9/2023 - Ảnh 16
 • Bán gấp nhiều CH Vinhomes Grand Park 1PN + 1.65 tỷ|2PN 1.95 tỷ |2PN + 2.4 tỷ| 3PN 2.68 tỷ T9/2023 - Ảnh 17
 • Bán gấp nhiều CH Vinhomes Grand Park 1PN + 1.65 tỷ|2PN 1.95 tỷ |2PN + 2.4 tỷ| 3PN 2.68 tỷ T9/2023 - Ảnh 18
 • Bán gấp nhiều CH Vinhomes Grand Park 1PN + 1.65 tỷ|2PN 1.95 tỷ |2PN + 2.4 tỷ| 3PN 2.68 tỷ T9/2023 - Ảnh 19
 • Bán gấp nhiều CH Vinhomes Grand Park 1PN + 1.65 tỷ|2PN 1.95 tỷ |2PN + 2.4 tỷ| 3PN 2.68 tỷ T9/2023 - Ảnh 20
 • Bán gấp nhiều CH Vinhomes Grand Park 1PN + 1.65 tỷ|2PN 1.95 tỷ |2PN + 2.4 tỷ| 3PN 2.68 tỷ T9/2023 - Ảnh 21
 • Bán gấp nhiều CH Vinhomes Grand Park 1PN + 1.65 tỷ|2PN 1.95 tỷ |2PN + 2.4 tỷ| 3PN 2.68 tỷ T9/2023 - Ảnh 22
1 / 24
Bán gấp nhiều CH Vinhomes Grand Park 1PN + 1.65 tỷ|2PN 1.95 tỷ |2PN + 2.4 tỷ| 3PN 2.68 tỷ T9/2023
Bán gấp nhiều CH Vinhomes Grand Park 1PN + 1.65 tỷ|2PN 1.95 tỷ |2PN + 2.4 tỷ| 3PN 2.68 tỷ T9/2023
Bán gấp nhiều CH Vinhomes Grand Park 1PN + 1.65 tỷ|2PN 1.95 tỷ |2PN + 2.4 tỷ| 3PN 2.68 tỷ T9/2023
Bán gấp nhiều CH Vinhomes Grand Park 1PN + 1.65 tỷ|2PN 1.95 tỷ |2PN + 2.4 tỷ| 3PN 2.68 tỷ T9/2023
Bán gấp nhiều CH Vinhomes Grand Park 1PN + 1.65 tỷ|2PN 1.95 tỷ |2PN + 2.4 tỷ| 3PN 2.68 tỷ T9/2023
Bán gấp nhiều CH Vinhomes Grand Park 1PN + 1.65 tỷ|2PN 1.95 tỷ |2PN + 2.4 tỷ| 3PN 2.68 tỷ T9/2023
Bán gấp nhiều CH Vinhomes Grand Park 1PN + 1.65 tỷ|2PN 1.95 tỷ |2PN + 2.4 tỷ| 3PN 2.68 tỷ T9/2023
Bán gấp nhiều CH Vinhomes Grand Park 1PN + 1.65 tỷ|2PN 1.95 tỷ |2PN + 2.4 tỷ| 3PN 2.68 tỷ T9/2023
Bán gấp nhiều CH Vinhomes Grand Park 1PN + 1.65 tỷ|2PN 1.95 tỷ |2PN + 2.4 tỷ| 3PN 2.68 tỷ T9/2023
Bán gấp nhiều CH Vinhomes Grand Park 1PN + 1.65 tỷ|2PN 1.95 tỷ |2PN + 2.4 tỷ| 3PN 2.68 tỷ T9/2023
Bán gấp nhiều CH Vinhomes Grand Park 1PN + 1.65 tỷ|2PN 1.95 tỷ |2PN + 2.4 tỷ| 3PN 2.68 tỷ T9/2023
Bán gấp nhiều CH Vinhomes Grand Park 1PN + 1.65 tỷ|2PN 1.95 tỷ |2PN + 2.4 tỷ| 3PN 2.68 tỷ T9/2023
Bán gấp nhiều CH Vinhomes Grand Park 1PN + 1.65 tỷ|2PN 1.95 tỷ |2PN + 2.4 tỷ| 3PN 2.68 tỷ T9/2023
Bán gấp nhiều CH Vinhomes Grand Park 1PN + 1.65 tỷ|2PN 1.95 tỷ |2PN + 2.4 tỷ| 3PN 2.68 tỷ T9/2023
Bán gấp nhiều CH Vinhomes Grand Park 1PN + 1.65 tỷ|2PN 1.95 tỷ |2PN + 2.4 tỷ| 3PN 2.68 tỷ T9/2023
Bán gấp nhiều CH Vinhomes Grand Park 1PN + 1.65 tỷ|2PN 1.95 tỷ |2PN + 2.4 tỷ| 3PN 2.68 tỷ T9/2023
Bán gấp nhiều CH Vinhomes Grand Park 1PN + 1.65 tỷ|2PN 1.95 tỷ |2PN + 2.4 tỷ| 3PN 2.68 tỷ T9/2023
Bán gấp nhiều CH Vinhomes Grand Park 1PN + 1.65 tỷ|2PN 1.95 tỷ |2PN + 2.4 tỷ| 3PN 2.68 tỷ T9/2023
Bán gấp nhiều CH Vinhomes Grand Park 1PN + 1.65 tỷ|2PN 1.95 tỷ |2PN + 2.4 tỷ| 3PN 2.68 tỷ T9/2023
Bán gấp nhiều CH Vinhomes Grand Park 1PN + 1.65 tỷ|2PN 1.95 tỷ |2PN + 2.4 tỷ| 3PN 2.68 tỷ T9/2023
Bán gấp nhiều CH Vinhomes Grand Park 1PN + 1.65 tỷ|2PN 1.95 tỷ |2PN + 2.4 tỷ| 3PN 2.68 tỷ T9/2023
Bán gấp nhiều CH Vinhomes Grand Park 1PN + 1.65 tỷ|2PN 1.95 tỷ |2PN + 2.4 tỷ| 3PN 2.68 tỷ T9/2023
Bán gấp nhiều CH Vinhomes Grand Park 1PN + 1.65 tỷ|2PN 1.95 tỷ |2PN + 2.4 tỷ| 3PN 2.68 tỷ T9/2023
Bán gấp nhiều CH Vinhomes Grand Park 1PN + 1.65 tỷ|2PN 1.95 tỷ |2PN + 2.4 tỷ| 3PN 2.68 tỷ T9/2023

Bán gấp nhiều CH Vinhomes Grand Park 1PN + 1.65 tỷ|2PN 1.95 tỷ |2PN + 2.4 tỷ| 3PN 2.68 tỷ T9/2023

Dự án Vinhomes Grand Park, Phường Long Thạnh Mỹ, Quận 9, Hồ Chí Minh
Mức giá 2,39 tỷ ~34,64 triệu/m²
Diện tích 69 m²
Phòng ngủ 2 PN
Thông tin mô tả
Giỏ hàng cần bán gấp Vinhomes Grand Park, rẻ nhất T9/2023 Studio 1.19 tỷ 1PN + 1 1,65 tỷ, 2PN 1.95 tỷ, 2PN + 2.4 tỷ, 3PN, giá 2.68 tỷ. Nhiều căn Origami cắt lỗ tiền tỷ giá ngang Rainbow.
Gọi ngay 0834 712 ***.
Khu Rainbow: Nhiều căn đã có sổ hồng.

* Căn Studio.
- DT 33 m² Tòa S2.01 Giá bán 1.25 tỷ.
- DT 30 m² Tòa S1.07 Giá bán 1.15 tỷ.
- DT 30m² Tòa S1.06 Giá bán 1.23 tỷ.
- DT 33 m² Tòa S3.01 Giá bán 1.3 tỷ.
* Căn 1 PN + 1.
- DT 47 m² Tòa S3.05 Giá bán 1.7 tỷ.
- DT 47.1m² Tòa S3.02 Giá bán 1,7 tỷ.
- DT 47 m² Tòa S1.01 Giá bán 1.6.
- DT 47 m² Tòa S3.01Giá bán 1.7 tỷ.
* Căn 2 PN 1WC.
- DT 59 m² Tòa S3.02 Giá bán 2.1 tỷ.
- DT 59m² Tòa S1.05 Giá bán 1.9 tỷ.
- DT 59.1m² Tòa S5.01 Giá bán 2.3tỷ.
- DT 59 m² Tòa S2.01 Gía bán 2 tỷ full nội thất.
- DT 59.1m² Tòa S3.01 Gía bán 2.05 tỷ.
* Căn 2PN 2WC.
- DT 67 m² Tòa S1.02 Giá bán 2.3 tỷ.
- DT 67 m² Tòa S3 Giá bán 2.35 tỷ (có sổ).
* Căn 2PN + 2WC Căn Góc.
- DT 69 m² Tòa S2.03 Giá bán 2.45 tỷ.
- DT 69 m² Tòa S3.02 Giá bán 2.5 tỷ.
- DT 69 m² Tòa S1.05 Giá bán 2.39 tỷ.
- DT 69 m² Tòa S3.05 Giá bán 2.5 tỷ.
- DT 69 m² Tòa S5.03 Giá bán 2.6 tỷ.
* Căn 3PN 2WC Căn Góc.
- DT 81 m² Tòa S1.05 Giá bán 2,8 tỷ.
- DT 81 m² Tòa S5.01 Giá bán 2.95 tỷ.
- DT 81 m² Tòa S1.02 Giá bán 2.68 tỷ.

Khu Origami ngộp cần chuyển nhượng:
* Căn Studio.
- DT 30 m² - Tòa S902, S705, S803, S601 giá từ 1.3 tỷ.
* Căn 1 PN + 1.
- DT 47 m² - Tòa S902, S705, S801, S1006, S601 Giá 1.9 tỷ view hồ bơi, 2.4 tỷ view hồ cá koi.
* Căn 2 PN 2WC.
- DT 59 m² full các tòa S6,7,8,9,10 giá từ 2.3 tỷ - 2.7 tỷ.
- DT 67.8m² giá bán 2.7 tỷ - 3 tỷ.
- DT 69.5m² Tòa S903, S702, S705, S1001, S606, S1005, S802 giá bán 2.8 tỷ - 3.2 tỷ.
* Căn 3PN 2WC.
- DT 81.5m² - Giá bán từ 3.150 tỷ.

- Giá trên đã bao gồm các chi phí chuyển nhượng khách mua không phải trả thêm bất kỳ chi phí nào.
- Tiện ích nội khu hoàn chỉnh đã đi vào hoạt động: Công viên biển hồ 36ha, khu BBQ trên biển, hồ bơi, công viên ánh sáng, siêu thị, bệnh viện, Trường học chỉ cách vài bước chân.

Hiện tại em đang giữ chìa khóa các căn trên quý anh/chị đi xem liên hệ em 24/7. Em Linh 0834 712 ***.

* Ngoài ra bên em cũng phân phối rổ hàng các khu đang bán giá gốc chủ đầu tư.
Glory Heights (HTLS 8 năm, CK 11%).
Beverly Solari.
Beverly.
Masteri Centre Point.
Lumiere Boulevard.
- Nhận nhà: Quý 4 2023.

- Vị trí trung tâm, gần Vincom, công viên, view sông, bàn giao full nội thất cao cấp, tiện ích nội khu khép kín..

- Đơn giá: Từ 45 - 70tr/m² tùy view tầng, tòa và phân khu.

- Diện tích: Studio 30m², 1PN + 53m², 2PN 80m², 3PN 100.1m² (Beverly, Masteri Centre Point, Lumiere).

- Thanh toán 15% ký HĐMB.

- Ngân hàng cho vay 70 - 80%, Chủ đầu tư hỗ trợ 0% lãi suất đến 30 tháng, miễn phí trả nợ trước hạn, ân hạn nợ gốc đến 48 tháng.

- Thanh toán theo tiến độ dàn trải đến khi nhận nhà không vay chiết khấu 7 - 13%.

- Thanh toán nhanh Chiết khấu 12 - 15%.

- Tặng gói nội thất lên đến 340 triệu.

- Tặng 12 tháng phí quản lý.

Gọi ngay: 0938 703 ***zalo, viber, sms.. ) Mr Khoa để được tư vấn cập nhật bảng giá.
Đặc điểm bất động sản
Diện tích 69 m²
Mức giá 2,39 tỷ
Số phòng ngủ 2 phòng
Số toilet 2 phòng
Nội thất Nội thất chủ đầu tư.
Thông tin dự án
Xem 234 tin đăng bán
Vinhomes Grand Park
Đang mở bán phân khu Glory Heights · 71

Khoảng giá phổ biến Thông tin được tổng hợp bởi Batdongsan.com.vn trong vòng 3 tháng gần nhất

Bán căn hộ chung cư tại Vinhomes Grand Park

 
Giá phổ biến nhất

 

 

 
Giá phổ biến nhất

 

 
Tin đang xem

 
Các dự án cùng khoảng giá
Trong vòng bán kính 5 km
Giá bán phổ biến nhất
Xem trên bản đồ
Liên hệ người đăng tin L Yêu cầu liên hệ lại
Ngày đăng27/09/2023
Ngày hết hạn04/10/2023
Loại tinTin VIP Kim Cương
Mã tin33552131
Bất động sản dành cho bạn
Tin đăng đã xem
Quý vị đang xem nội dung tin rao "Bán gấp nhiều CH Vinhomes Grand Park 1PN + 1.65 tỷ|2PN 1.95 tỷ |2PN + 2.4 tỷ| 3PN 2.68 tỷ T9/2023" - Mã tin 33552131. Mọi thông tin, nội dung liên quan tới tin rao này là do người đăng tin đăng tải và chịu trách nhiệm. Batdongsan.com.vn luôn cố gắng để các thông tin được hữu ích nhất cho quý vị tuy nhiên Batdongsan.com.vn không đảm bảo và không chịu trách nhiệm về bất kỳ thông tin, nội dung nào liên quan tới tin rao này. Trường hợp phát hiện nội dung tin đăng không chính xác, Quý vị hãy thông báo và cung cấp thông tin cho Ban quản trị Batdongsan.com.vn theo Hotline 19001881 để được hỗ trợ nhanh và kịp thời nhất.
L Được đăng bởi
0834 712 *** · Hiện số
Yêu cầu liên hệ lại
2,39 tỷ 69 m² 2 PN Dự án Vinhomes Grand Park, Phường Long Thạnh Mỹ, Quận 9, Hồ Chí Minh
L
Linh
Yêu cầu liên hệ lại
0834 712 *** · Hiện số
Nhắn tin
Đã sao chép liên kết

Nhà môi giới trong khu vực

Công ty CP BĐS Tiến Phước 0905707707
CÔNG TY TNHH NHÀ VÀNG SÀI GÒN 0936721723
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN BĐS HAPPY LAND 0912598058
CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN BIDILAND 0931561899
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẤT XANH SÀI GÒN 0903001770
Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Địa ốc Victa 0902365386
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN WIN 0903857798
Công Ty Cổ Phần Đất Xanh Premium 0934682374
Công ty Standard Real
Văn Minh 0902339789
Công ty CP Địa Ốc Phố Việt 0946600900
Công Ty Cổ Phần PGT Holdings 0906668772
Công Ty TNHH Đầu tư kinh doanh BĐS và Trang trí nội thất HANA HOME 0938116663
NEWS LAND 0907688855
Công Ty TNHH - DV - BĐS - Sơn Hà 0906765578
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN PHÚC QUÝ 0917825800
Công Ty CP Đầu Tư Bất Động Sản Sanland 0909488996
Công Ty Cổ Phần BĐS Châu Đại Dương
Công ty TNHH TMDV Vestaland 0902838387
Công ty TNHH Sàn Giao Dịch BĐS Quang Thịnh 0909099295
Công ty TNHH Sunland Sài Gòn 0938779660
Công ty CP ĐT Bất Động Sản Rio Land
CÔNG TY TNHH MINH KHANG REAL 0906808978
Công ty Cổ Phần Đầu tư Phát triển SUNREAL 0939888173
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NGỌC MAI LAND 0909834068
Công ty cổ phần Luxury Home 0911592727
Công ty TNHH Thương Mại Kinh doanh Địa Ốc Triết Nhung 0907034679
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIA ỐC THÀNH NHÂN 0906380804
Công Ty TNHH DV BĐS Thịnh Vượng Real 0938277886
Công ty Cổ Phần Bất Động Sản Golden Land 0901867869
CÔNG TY TNHH CITY HOUSE VIỆT NAM 0905023589
Công Ty TNHH Địa Ốc Liên Việt 0905016627
Công ty TNHH Thương Mại Đầu Tư Bất Động Sản Liên Minh 0914252526
Chat
Bạn cảm thấy thế nào về trải nghiệm sử dụng trang Batdongsan.com.vn? Hãy nhận xét và đánh giá cho chúng tôi nhé!
Bạn thấy thế nào về Tin xác thực của Batdongsan.com.vn?
Hãy chia sẻ trải nghiệm của bạn cho chúng tôi nhé!