• Rổ hàng ngộp cắt lỗ sâu Vinhomes Q9-Studio 1.4tỷ , 1PN 1.75tỷ, 2PN 2.1tỷ, 3PN 3 tỷ - LH: 0938 889 *** - Ảnh 0
 • Rổ hàng ngộp cắt lỗ sâu Vinhomes Q9-Studio 1.4tỷ , 1PN 1.75tỷ, 2PN 2.1tỷ, 3PN 3 tỷ - LH: 0938 889 *** - Ảnh 1
 • Rổ hàng ngộp cắt lỗ sâu Vinhomes Q9-Studio 1.4tỷ , 1PN 1.75tỷ, 2PN 2.1tỷ, 3PN 3 tỷ - LH: 0938 889 *** - Ảnh 2
 • Rổ hàng ngộp cắt lỗ sâu Vinhomes Q9-Studio 1.4tỷ , 1PN 1.75tỷ, 2PN 2.1tỷ, 3PN 3 tỷ - LH: 0938 889 *** - Ảnh 3
 • Rổ hàng ngộp cắt lỗ sâu Vinhomes Q9-Studio 1.4tỷ , 1PN 1.75tỷ, 2PN 2.1tỷ, 3PN 3 tỷ - LH: 0938 889 *** - Ảnh 4
 • Rổ hàng ngộp cắt lỗ sâu Vinhomes Q9-Studio 1.4tỷ , 1PN 1.75tỷ, 2PN 2.1tỷ, 3PN 3 tỷ - LH: 0938 889 *** - Ảnh 5
 • Rổ hàng ngộp cắt lỗ sâu Vinhomes Q9-Studio 1.4tỷ , 1PN 1.75tỷ, 2PN 2.1tỷ, 3PN 3 tỷ - LH: 0938 889 *** - Ảnh 6
 • Rổ hàng ngộp cắt lỗ sâu Vinhomes Q9-Studio 1.4tỷ , 1PN 1.75tỷ, 2PN 2.1tỷ, 3PN 3 tỷ - LH: 0938 889 *** - Ảnh 7
 • Rổ hàng ngộp cắt lỗ sâu Vinhomes Q9-Studio 1.4tỷ , 1PN 1.75tỷ, 2PN 2.1tỷ, 3PN 3 tỷ - LH: 0938 889 *** - Ảnh 8
 • Rổ hàng ngộp cắt lỗ sâu Vinhomes Q9-Studio 1.4tỷ , 1PN 1.75tỷ, 2PN 2.1tỷ, 3PN 3 tỷ - LH: 0938 889 *** - Ảnh 9
 • Rổ hàng ngộp cắt lỗ sâu Vinhomes Q9-Studio 1.4tỷ , 1PN 1.75tỷ, 2PN 2.1tỷ, 3PN 3 tỷ - LH: 0938 889 *** - Ảnh 10
 • Rổ hàng ngộp cắt lỗ sâu Vinhomes Q9-Studio 1.4tỷ , 1PN 1.75tỷ, 2PN 2.1tỷ, 3PN 3 tỷ - LH: 0938 889 *** - Ảnh 11
 • Rổ hàng ngộp cắt lỗ sâu Vinhomes Q9-Studio 1.4tỷ , 1PN 1.75tỷ, 2PN 2.1tỷ, 3PN 3 tỷ - LH: 0938 889 *** - Ảnh 12
 • Rổ hàng ngộp cắt lỗ sâu Vinhomes Q9-Studio 1.4tỷ , 1PN 1.75tỷ, 2PN 2.1tỷ, 3PN 3 tỷ - LH: 0938 889 *** - Ảnh 13
 • Rổ hàng ngộp cắt lỗ sâu Vinhomes Q9-Studio 1.4tỷ , 1PN 1.75tỷ, 2PN 2.1tỷ, 3PN 3 tỷ - LH: 0938 889 *** - Ảnh 14
 • Rổ hàng ngộp cắt lỗ sâu Vinhomes Q9-Studio 1.4tỷ , 1PN 1.75tỷ, 2PN 2.1tỷ, 3PN 3 tỷ - LH: 0938 889 *** - Ảnh 15
 • Rổ hàng ngộp cắt lỗ sâu Vinhomes Q9-Studio 1.4tỷ , 1PN 1.75tỷ, 2PN 2.1tỷ, 3PN 3 tỷ - LH: 0938 889 *** - Ảnh 16
 • Rổ hàng ngộp cắt lỗ sâu Vinhomes Q9-Studio 1.4tỷ , 1PN 1.75tỷ, 2PN 2.1tỷ, 3PN 3 tỷ - LH: 0938 889 *** - Ảnh 17
 • Rổ hàng ngộp cắt lỗ sâu Vinhomes Q9-Studio 1.4tỷ , 1PN 1.75tỷ, 2PN 2.1tỷ, 3PN 3 tỷ - LH: 0938 889 *** - Ảnh 18
 • Rổ hàng ngộp cắt lỗ sâu Vinhomes Q9-Studio 1.4tỷ , 1PN 1.75tỷ, 2PN 2.1tỷ, 3PN 3 tỷ - LH: 0938 889 *** - Ảnh 19
 • Rổ hàng ngộp cắt lỗ sâu Vinhomes Q9-Studio 1.4tỷ , 1PN 1.75tỷ, 2PN 2.1tỷ, 3PN 3 tỷ - LH: 0938 889 *** - Ảnh 20
 • Rổ hàng ngộp cắt lỗ sâu Vinhomes Q9-Studio 1.4tỷ , 1PN 1.75tỷ, 2PN 2.1tỷ, 3PN 3 tỷ - LH: 0938 889 *** - Ảnh 21
 • Rổ hàng ngộp cắt lỗ sâu Vinhomes Q9-Studio 1.4tỷ , 1PN 1.75tỷ, 2PN 2.1tỷ, 3PN 3 tỷ - LH: 0938 889 *** - Ảnh 22
 • Rổ hàng ngộp cắt lỗ sâu Vinhomes Q9-Studio 1.4tỷ , 1PN 1.75tỷ, 2PN 2.1tỷ, 3PN 3 tỷ - LH: 0938 889 *** - Ảnh 23
1 / 24
Rổ hàng ngộp cắt lỗ sâu Vinhomes Q9-Studio 1.4tỷ , 1PN 1.75tỷ, 2PN 2.1tỷ, 3PN 3 tỷ - LH: 0938 889 ***
Rổ hàng ngộp cắt lỗ sâu Vinhomes Q9-Studio 1.4tỷ , 1PN 1.75tỷ, 2PN 2.1tỷ, 3PN 3 tỷ - LH: 0938 889 ***
Rổ hàng ngộp cắt lỗ sâu Vinhomes Q9-Studio 1.4tỷ , 1PN 1.75tỷ, 2PN 2.1tỷ, 3PN 3 tỷ - LH: 0938 889 ***
Rổ hàng ngộp cắt lỗ sâu Vinhomes Q9-Studio 1.4tỷ , 1PN 1.75tỷ, 2PN 2.1tỷ, 3PN 3 tỷ - LH: 0938 889 ***
Rổ hàng ngộp cắt lỗ sâu Vinhomes Q9-Studio 1.4tỷ , 1PN 1.75tỷ, 2PN 2.1tỷ, 3PN 3 tỷ - LH: 0938 889 ***
Rổ hàng ngộp cắt lỗ sâu Vinhomes Q9-Studio 1.4tỷ , 1PN 1.75tỷ, 2PN 2.1tỷ, 3PN 3 tỷ - LH: 0938 889 ***
Rổ hàng ngộp cắt lỗ sâu Vinhomes Q9-Studio 1.4tỷ , 1PN 1.75tỷ, 2PN 2.1tỷ, 3PN 3 tỷ - LH: 0938 889 ***
Rổ hàng ngộp cắt lỗ sâu Vinhomes Q9-Studio 1.4tỷ , 1PN 1.75tỷ, 2PN 2.1tỷ, 3PN 3 tỷ - LH: 0938 889 ***
Rổ hàng ngộp cắt lỗ sâu Vinhomes Q9-Studio 1.4tỷ , 1PN 1.75tỷ, 2PN 2.1tỷ, 3PN 3 tỷ - LH: 0938 889 ***
Rổ hàng ngộp cắt lỗ sâu Vinhomes Q9-Studio 1.4tỷ , 1PN 1.75tỷ, 2PN 2.1tỷ, 3PN 3 tỷ - LH: 0938 889 ***
Rổ hàng ngộp cắt lỗ sâu Vinhomes Q9-Studio 1.4tỷ , 1PN 1.75tỷ, 2PN 2.1tỷ, 3PN 3 tỷ - LH: 0938 889 ***
Rổ hàng ngộp cắt lỗ sâu Vinhomes Q9-Studio 1.4tỷ , 1PN 1.75tỷ, 2PN 2.1tỷ, 3PN 3 tỷ - LH: 0938 889 ***
Rổ hàng ngộp cắt lỗ sâu Vinhomes Q9-Studio 1.4tỷ , 1PN 1.75tỷ, 2PN 2.1tỷ, 3PN 3 tỷ - LH: 0938 889 ***
Rổ hàng ngộp cắt lỗ sâu Vinhomes Q9-Studio 1.4tỷ , 1PN 1.75tỷ, 2PN 2.1tỷ, 3PN 3 tỷ - LH: 0938 889 ***
Rổ hàng ngộp cắt lỗ sâu Vinhomes Q9-Studio 1.4tỷ , 1PN 1.75tỷ, 2PN 2.1tỷ, 3PN 3 tỷ - LH: 0938 889 ***
Rổ hàng ngộp cắt lỗ sâu Vinhomes Q9-Studio 1.4tỷ , 1PN 1.75tỷ, 2PN 2.1tỷ, 3PN 3 tỷ - LH: 0938 889 ***
Rổ hàng ngộp cắt lỗ sâu Vinhomes Q9-Studio 1.4tỷ , 1PN 1.75tỷ, 2PN 2.1tỷ, 3PN 3 tỷ - LH: 0938 889 ***
Rổ hàng ngộp cắt lỗ sâu Vinhomes Q9-Studio 1.4tỷ , 1PN 1.75tỷ, 2PN 2.1tỷ, 3PN 3 tỷ - LH: 0938 889 ***
Rổ hàng ngộp cắt lỗ sâu Vinhomes Q9-Studio 1.4tỷ , 1PN 1.75tỷ, 2PN 2.1tỷ, 3PN 3 tỷ - LH: 0938 889 ***
Rổ hàng ngộp cắt lỗ sâu Vinhomes Q9-Studio 1.4tỷ , 1PN 1.75tỷ, 2PN 2.1tỷ, 3PN 3 tỷ - LH: 0938 889 ***
Rổ hàng ngộp cắt lỗ sâu Vinhomes Q9-Studio 1.4tỷ , 1PN 1.75tỷ, 2PN 2.1tỷ, 3PN 3 tỷ - LH: 0938 889 ***
Rổ hàng ngộp cắt lỗ sâu Vinhomes Q9-Studio 1.4tỷ , 1PN 1.75tỷ, 2PN 2.1tỷ, 3PN 3 tỷ - LH: 0938 889 ***
Rổ hàng ngộp cắt lỗ sâu Vinhomes Q9-Studio 1.4tỷ , 1PN 1.75tỷ, 2PN 2.1tỷ, 3PN 3 tỷ - LH: 0938 889 ***
Rổ hàng ngộp cắt lỗ sâu Vinhomes Q9-Studio 1.4tỷ , 1PN 1.75tỷ, 2PN 2.1tỷ, 3PN 3 tỷ - LH: 0938 889 ***

Rổ hàng ngộp cắt lỗ sâu Vinhomes Q9-Studio 1.4tỷ , 1PN 1.75tỷ, 2PN 2.1tỷ, 3PN 3 tỷ - LH: 0938 889 ***

Dự án Vinhomes Grand Park, Phường Long Thạnh Mỹ, Quận 9, Hồ Chí Minh
Mức giá 1,4 tỷ ~46,67 triệu/m²
Diện tích 30 m²
Phòng ngủ 1 PN
8%
Giá tại dự án này đã giảm trong vòng 1 năm qua.
expired idp
Tin này đã hết hạn nhưng có thể vẫn còn giá trị giao dịch hoặc tham khảo. Hãy sử dụng công cụ tìm kiếm để tìm những tin đăng mới nhất.
Thông tin mô tả
5SHOMES.VN xin chào quý anh/chị.
Hiện tại, Bên em đang nắm rổ hàng 999 căn hộ chuyển nhượng. Trong đó có 39 căn cần bán gấp.
Chủ nhà chấp nhận cắt lỗ sâu từ 300tr 1,2tỷ/căn. Những căn này rất thích hợp để a/c đầu tư - an cư.
Rổ hàng rẻ nhất thị trường nên tính thanh khoản rất nhanh, anh chị nên quyết định đi xem sớm để chọn cho mình căn hộ ưng ý.
5SHOMES - rất hân hạnh được hỗ trợ quý anh/chị qua số hotline: 0938 889 ***.
* Căn studio giá từ 1,200 tỷ.
- DT 34.8m² - Tòa S5.01 tầng cao giá bán 1.370 tỷ HĐMB.
- DT 30.4m² - Tòa S1.07 tầng thấp giá bán 1.45 tỷ đã có sổ.
- DT 30.1m² - Tòa S1.02 tầng 08 giá bán 1.4 tỷ.
- DT 33.8m² - Tòa S3.02 tầng cao view đẹp giá bán 1.45 tỷ đã có sổ.
- DT 39,4m² Tòa S6.06 tầng 10 cắt lỗ 300tr.
- DT 39,4m² Tòa 10.01 tầng 22 cắt lỗ 800tr bán 1,470 tỷ.

* Căn 1 PN + LH: 0938 889 ***.
- DT 46.5m² - Tòa S3.03 bán 1.8 tỷ.
- DT 47.1m² - Tòa S1.01 bán 1.750 tỷ.
- DT 46.5m² - Tòa S3.05 bán 1.850 tỷ.
- DT 46.3m² - Tòa S7.02 bán 1.950 tỷ cắt lỗ 400tr.
- DT 46.3m² - Tòa S7.02 bán 1.920 tỷ cắt lỗ 400tr.
- DT 47.1m² - Tòa S9.03 bán 2,2 tỷ cắt 500tr.
- DT 46.5m² - Tòa 10.05 bán 2,299 tỷ cắt 800tr.

* Căn 2PN1WC - 2PN2WC. LH: 0938 889 ***.
- DT 59.1m² - Tòa S1.02 tầng cao bán 2,130 tỷ.
- DT 59.1m² - Tòa S3 tầng trung bán 2,100 tỷ.
- DT 59.1m² Tòa S5.02 tầng 20 bán 2.150 tỷ có nội thất.
- DT 59.1m² Tòa S5.02 tầng 9 bán 2.180 tỷ có nội thất.
- DT 67.8m² - Tòa S1.06 bán 2.450 tỷ.
- DT 69.5m² Tòa S7.02 bán 2.780 tỷ cắt lổ 900tr.
- DT 69.5m² - Tòa S1.05 bán 2.680 tỷ.
- DT 69.5m² Tòa S8.03 bán 3,1 tỷ cắt lổ 700tr.
- DT 69.5m² Tòa S8.02 bán 3,1 tỷ cắt lổ 600tr.
- DT 69.5m² Tòa S9.03 bán 3,320 tỷ cắt lổ 500tr.

* Căn 3PN2WC. LH: 0938 889 ***.
- DT 81.5m² - Tòa S1.05 bán 3 tỷ.
- DT 81.5m² - Tòa S9.02 bán 4.3 tỷ.
- DT 81.5m² - Tòa S10.02 bán 4.5 tỷ cắt lỗ 1,2tỷ.

Ngoài ra, PKD 5SHOMES đang nắm rổ hàng 5000 căn hộ CĐT đang mở bán giá cực kì hấp dẫn.
Chỉ thanh toán 15% nhận nhà ở. Tặng thêm gói nội thất 300tr, tặng xe Vinfast.
Tới 7 - 9 năm hỗ trợ lãi.
+ Đặt cọc: 30tr ký quỹ.
+ Mở bán thanh toán 5%.
+ Quý 1/2024 ký HĐMB thanh toán 15% gồm VAT (bao gồm 5% ký quỹ).
+ Ngân hàng hỗ trợ vay 80%. Thời hạn vay tối đa 35 năm.
Làm việc với 5SHOMES quý a/c sẽ được gì?
- T/quan căn hộ 24/7.
- Vay c/m thu nhập khó, bùa hồ sơ.
- Giải pháp đầu tư tốt.
Gọi ngay cho BÊN EM: 0938 889 *** để được tư vấn - hỗ trợ xem nhà 24/7. Hoặc add zalo 0938 889 *** để nhận được rổ hàng 999 căn chuyển nhượng giá tốt nhất.
Đặc điểm bất động sản.
Đặc điểm bất động sản
Diện tích 30 m²
Mức giá 1,4 tỷ
Hướng nhà Tây - Nam
Hướng ban công Đông
Số phòng ngủ 1 phòng
Số toilet 1 phòng
Pháp lý Sổ đỏ/ Sổ hồng
Nội thất Đầy đủ
Thông tin dự án
Xem 189 tin đăng bán
Vinhomes Grand Park
Đang mở bán · 71

Lịch sử giá bán căn hộ chung cư tại Vinhomes Grand Park

 • Mua bán
 • Cho thuê
 • 1 năm
 • 2 năm
 • 5 năm
0 tr/tháng
Giá đang cập nhật
  23%
Giá thuê đã tăng trong vòng 1 năm qua (Q2/2022 - Q2/2023)
Dữ liệu đang được cập nhật
So sánh biến động giá với các quý trước
  6%
Giá hiện tại thấp hơn đỉnh 8,5 tr/tháng vào Q1/2022
Chúng tôi đang cập nhật dữ liệu. Bạn hãy quay lại sau nhé!
Dữ liệu giá được tổng hợp và xử lý từ các tin đăng trên trang Batdongsan.com.vn. Bạn hãy lưu ý về tin đăng nằm ngoài khoảng giá chúng tôi gợi ý và xác minh thêm thông tin trước khi giao dịch.

Lịch sử giá khu vực

Đây có phải là thời điểm tốt nhất để mua căn hộ chung cư tại Vinhomes Grand Park ?
Xem trên bản đồ
Thông tin người đăng
S
Ct Tnhh Tư Vấn Quản Lý Và Vận Hành Bđs 5 Sao
Ngày đăng23/05/2024
Ngày hết hạn07/06/2024
Loại tinTin thường
Mã tin39539518
Bất động sản dành cho bạn
Tin đăng đã xem
Quý vị đang xem nội dung tin rao "Rổ hàng ngộp cắt lỗ sâu Vinhomes Q9-Studio 1.4tỷ , 1PN 1.75tỷ, 2PN 2.1tỷ, 3PN 3 tỷ - LH: 0938 889 ***" - Mã tin 39539518. Mọi thông tin, nội dung liên quan tới tin rao này là do người đăng tin đăng tải và chịu trách nhiệm. Batdongsan.com.vn luôn cố gắng để các thông tin được hữu ích nhất cho quý vị tuy nhiên Batdongsan.com.vn không đảm bảo và không chịu trách nhiệm về bất kỳ thông tin, nội dung nào liên quan tới tin rao này. Trường hợp phát hiện nội dung tin đăng không chính xác, Quý vị hãy thông báo và cung cấp thông tin cho Ban quản trị Batdongsan.com.vn theo Hotline 19001881 để được hỗ trợ nhanh và kịp thời nhất.
1,4 tỷ 30 m² 1 PN Dự án Vinhomes Grand Park, Phường Long Thạnh Mỹ, Quận 9, Hồ Chí Minh
S
Sao
0938 889 *** · Hiện số
Chat Zalo
Đã sao chép liên kết

Nhà môi giới trong khu vực

Công ty CP ĐT Bất Động Sản Rio Land
CÔNG TY TNHH NHÀ VÀNG SÀI GÒN 0936721723
Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Địa ốc Victa 0902365386
Công ty TNHH Sunland Sài Gòn 0938779660
Công ty TNHH Bất Động Sản Một Nhà Land 0901462186
Công Ty Cổ Phần BĐS Châu Đại Dương
Công ty Standard Real
Công ty TNHH Sàn Giao Dịch BĐS Quang Thịnh 0909099295
Công ty CP BĐS Tiến Phước 0905707707
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN BĐS HAPPY LAND 0912598058
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN PHÚC QUÝ 0917825800
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NGỌC MAI LAND 0909834068
Công ty Cổ Phần Đầu tư Phát triển SUNREAL 0939888173
Công ty CP Địa Ốc Phố Việt 0946600900
CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN BIDILAND 0931561899
Công ty TNHH Thương Mại Kinh doanh Địa Ốc Triết Nhung 0907034679
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN WIN 0903857798
Công Ty Cổ Phần PGT Holdings 0906668772
Công ty TNHH TMDV Vestaland 0902838387
Công Ty CP Đầu Tư Bất Động Sản Sanland 0909488996
NEWS LAND 0907688855
Công ty cổ phần Luxury Home 0911592727
Công Ty TNHH DV BĐS Thịnh Vượng Real 0938277886
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIA ỐC THÀNH NHÂN 0906380804
Công Ty TNHH Đầu tư kinh doanh BĐS và Trang trí nội thất HANA HOME 0938116663
CÔNG TY TNHH MINH KHANG REAL 0906808978
Công Ty Cổ Phần Đất Xanh Premium 0934682374
Công Ty TNHH Địa Ốc Liên Việt 0905016627
Văn Minh 0902339789
Công ty TNHH Thương Mại Đầu Tư Bất Động Sản Liên Minh 0914252526
CÔNG TY TNHH CITY HOUSE VIỆT NAM 0905023589
Công Ty TNHH - DV - BĐS - Sơn Hà 0906765578
Công ty Cổ Phần Bất Động Sản Golden Land 0901867869
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẤT XANH SÀI GÒN 0903001770

${optionOnboarding[pStep - 1].title}

${optionOnboarding[pStep - 1].content}

Chat
Bạn thấy thế nào về Tin xác thực của Batdongsan.com.vn?
Hãy chia sẻ trải nghiệm của bạn cho chúng tôi nhé!