• Rổ hàng ngộp cắt lỗ 1,2 tỷ Vinhomes Q9 - Studio 1.1tỷ, 1PN 1.6tỷ, 2PN 1.9tỷ, 3PN 2.8tỷ 0938 393 *** - Ảnh 0
 • Rổ hàng ngộp cắt lỗ 1,2 tỷ Vinhomes Q9 - Studio 1.1tỷ, 1PN 1.6tỷ, 2PN 1.9tỷ, 3PN 2.8tỷ 0938 393 *** - Ảnh 1
 • Rổ hàng ngộp cắt lỗ 1,2 tỷ Vinhomes Q9 - Studio 1.1tỷ, 1PN 1.6tỷ, 2PN 1.9tỷ, 3PN 2.8tỷ 0938 393 *** - Ảnh 2
 • Rổ hàng ngộp cắt lỗ 1,2 tỷ Vinhomes Q9 - Studio 1.1tỷ, 1PN 1.6tỷ, 2PN 1.9tỷ, 3PN 2.8tỷ 0938 393 *** - Ảnh 3
 • Rổ hàng ngộp cắt lỗ 1,2 tỷ Vinhomes Q9 - Studio 1.1tỷ, 1PN 1.6tỷ, 2PN 1.9tỷ, 3PN 2.8tỷ 0938 393 *** - Ảnh 4
 • Rổ hàng ngộp cắt lỗ 1,2 tỷ Vinhomes Q9 - Studio 1.1tỷ, 1PN 1.6tỷ, 2PN 1.9tỷ, 3PN 2.8tỷ 0938 393 *** - Ảnh 5
 • Rổ hàng ngộp cắt lỗ 1,2 tỷ Vinhomes Q9 - Studio 1.1tỷ, 1PN 1.6tỷ, 2PN 1.9tỷ, 3PN 2.8tỷ 0938 393 *** - Ảnh 6
 • Rổ hàng ngộp cắt lỗ 1,2 tỷ Vinhomes Q9 - Studio 1.1tỷ, 1PN 1.6tỷ, 2PN 1.9tỷ, 3PN 2.8tỷ 0938 393 *** - Ảnh 7
 • Rổ hàng ngộp cắt lỗ 1,2 tỷ Vinhomes Q9 - Studio 1.1tỷ, 1PN 1.6tỷ, 2PN 1.9tỷ, 3PN 2.8tỷ 0938 393 *** - Ảnh 8
 • Rổ hàng ngộp cắt lỗ 1,2 tỷ Vinhomes Q9 - Studio 1.1tỷ, 1PN 1.6tỷ, 2PN 1.9tỷ, 3PN 2.8tỷ 0938 393 *** - Ảnh 9
 • Rổ hàng ngộp cắt lỗ 1,2 tỷ Vinhomes Q9 - Studio 1.1tỷ, 1PN 1.6tỷ, 2PN 1.9tỷ, 3PN 2.8tỷ 0938 393 *** - Ảnh 10
 • Rổ hàng ngộp cắt lỗ 1,2 tỷ Vinhomes Q9 - Studio 1.1tỷ, 1PN 1.6tỷ, 2PN 1.9tỷ, 3PN 2.8tỷ 0938 393 *** - Ảnh 11
 • Rổ hàng ngộp cắt lỗ 1,2 tỷ Vinhomes Q9 - Studio 1.1tỷ, 1PN 1.6tỷ, 2PN 1.9tỷ, 3PN 2.8tỷ 0938 393 *** - Ảnh 12
 • Rổ hàng ngộp cắt lỗ 1,2 tỷ Vinhomes Q9 - Studio 1.1tỷ, 1PN 1.6tỷ, 2PN 1.9tỷ, 3PN 2.8tỷ 0938 393 *** - Ảnh 13
 • Rổ hàng ngộp cắt lỗ 1,2 tỷ Vinhomes Q9 - Studio 1.1tỷ, 1PN 1.6tỷ, 2PN 1.9tỷ, 3PN 2.8tỷ 0938 393 *** - Ảnh 14
 • Rổ hàng ngộp cắt lỗ 1,2 tỷ Vinhomes Q9 - Studio 1.1tỷ, 1PN 1.6tỷ, 2PN 1.9tỷ, 3PN 2.8tỷ 0938 393 *** - Ảnh 15
 • Rổ hàng ngộp cắt lỗ 1,2 tỷ Vinhomes Q9 - Studio 1.1tỷ, 1PN 1.6tỷ, 2PN 1.9tỷ, 3PN 2.8tỷ 0938 393 *** - Ảnh 16
 • Rổ hàng ngộp cắt lỗ 1,2 tỷ Vinhomes Q9 - Studio 1.1tỷ, 1PN 1.6tỷ, 2PN 1.9tỷ, 3PN 2.8tỷ 0938 393 *** - Ảnh 17
 • Rổ hàng ngộp cắt lỗ 1,2 tỷ Vinhomes Q9 - Studio 1.1tỷ, 1PN 1.6tỷ, 2PN 1.9tỷ, 3PN 2.8tỷ 0938 393 *** - Ảnh 18
 • Rổ hàng ngộp cắt lỗ 1,2 tỷ Vinhomes Q9 - Studio 1.1tỷ, 1PN 1.6tỷ, 2PN 1.9tỷ, 3PN 2.8tỷ 0938 393 *** - Ảnh 19
 • Rổ hàng ngộp cắt lỗ 1,2 tỷ Vinhomes Q9 - Studio 1.1tỷ, 1PN 1.6tỷ, 2PN 1.9tỷ, 3PN 2.8tỷ 0938 393 *** - Ảnh 20
 • Rổ hàng ngộp cắt lỗ 1,2 tỷ Vinhomes Q9 - Studio 1.1tỷ, 1PN 1.6tỷ, 2PN 1.9tỷ, 3PN 2.8tỷ 0938 393 *** - Ảnh 21
 • Rổ hàng ngộp cắt lỗ 1,2 tỷ Vinhomes Q9 - Studio 1.1tỷ, 1PN 1.6tỷ, 2PN 1.9tỷ, 3PN 2.8tỷ 0938 393 *** - Ảnh 22
 • Rổ hàng ngộp cắt lỗ 1,2 tỷ Vinhomes Q9 - Studio 1.1tỷ, 1PN 1.6tỷ, 2PN 1.9tỷ, 3PN 2.8tỷ 0938 393 *** - Ảnh 23
1 / 24
Rổ hàng ngộp cắt lỗ 1,2 tỷ Vinhomes Q9 - Studio 1.1tỷ, 1PN 1.6tỷ, 2PN 1.9tỷ, 3PN 2.8tỷ 0938 393 ***
Rổ hàng ngộp cắt lỗ 1,2 tỷ Vinhomes Q9 - Studio 1.1tỷ, 1PN 1.6tỷ, 2PN 1.9tỷ, 3PN 2.8tỷ 0938 393 ***
Rổ hàng ngộp cắt lỗ 1,2 tỷ Vinhomes Q9 - Studio 1.1tỷ, 1PN 1.6tỷ, 2PN 1.9tỷ, 3PN 2.8tỷ 0938 393 ***
Rổ hàng ngộp cắt lỗ 1,2 tỷ Vinhomes Q9 - Studio 1.1tỷ, 1PN 1.6tỷ, 2PN 1.9tỷ, 3PN 2.8tỷ 0938 393 ***
Rổ hàng ngộp cắt lỗ 1,2 tỷ Vinhomes Q9 - Studio 1.1tỷ, 1PN 1.6tỷ, 2PN 1.9tỷ, 3PN 2.8tỷ 0938 393 ***
Rổ hàng ngộp cắt lỗ 1,2 tỷ Vinhomes Q9 - Studio 1.1tỷ, 1PN 1.6tỷ, 2PN 1.9tỷ, 3PN 2.8tỷ 0938 393 ***
Rổ hàng ngộp cắt lỗ 1,2 tỷ Vinhomes Q9 - Studio 1.1tỷ, 1PN 1.6tỷ, 2PN 1.9tỷ, 3PN 2.8tỷ 0938 393 ***
Rổ hàng ngộp cắt lỗ 1,2 tỷ Vinhomes Q9 - Studio 1.1tỷ, 1PN 1.6tỷ, 2PN 1.9tỷ, 3PN 2.8tỷ 0938 393 ***
Rổ hàng ngộp cắt lỗ 1,2 tỷ Vinhomes Q9 - Studio 1.1tỷ, 1PN 1.6tỷ, 2PN 1.9tỷ, 3PN 2.8tỷ 0938 393 ***
Rổ hàng ngộp cắt lỗ 1,2 tỷ Vinhomes Q9 - Studio 1.1tỷ, 1PN 1.6tỷ, 2PN 1.9tỷ, 3PN 2.8tỷ 0938 393 ***
Rổ hàng ngộp cắt lỗ 1,2 tỷ Vinhomes Q9 - Studio 1.1tỷ, 1PN 1.6tỷ, 2PN 1.9tỷ, 3PN 2.8tỷ 0938 393 ***
Rổ hàng ngộp cắt lỗ 1,2 tỷ Vinhomes Q9 - Studio 1.1tỷ, 1PN 1.6tỷ, 2PN 1.9tỷ, 3PN 2.8tỷ 0938 393 ***
Rổ hàng ngộp cắt lỗ 1,2 tỷ Vinhomes Q9 - Studio 1.1tỷ, 1PN 1.6tỷ, 2PN 1.9tỷ, 3PN 2.8tỷ 0938 393 ***
Rổ hàng ngộp cắt lỗ 1,2 tỷ Vinhomes Q9 - Studio 1.1tỷ, 1PN 1.6tỷ, 2PN 1.9tỷ, 3PN 2.8tỷ 0938 393 ***
Rổ hàng ngộp cắt lỗ 1,2 tỷ Vinhomes Q9 - Studio 1.1tỷ, 1PN 1.6tỷ, 2PN 1.9tỷ, 3PN 2.8tỷ 0938 393 ***
Rổ hàng ngộp cắt lỗ 1,2 tỷ Vinhomes Q9 - Studio 1.1tỷ, 1PN 1.6tỷ, 2PN 1.9tỷ, 3PN 2.8tỷ 0938 393 ***
Rổ hàng ngộp cắt lỗ 1,2 tỷ Vinhomes Q9 - Studio 1.1tỷ, 1PN 1.6tỷ, 2PN 1.9tỷ, 3PN 2.8tỷ 0938 393 ***
Rổ hàng ngộp cắt lỗ 1,2 tỷ Vinhomes Q9 - Studio 1.1tỷ, 1PN 1.6tỷ, 2PN 1.9tỷ, 3PN 2.8tỷ 0938 393 ***
Rổ hàng ngộp cắt lỗ 1,2 tỷ Vinhomes Q9 - Studio 1.1tỷ, 1PN 1.6tỷ, 2PN 1.9tỷ, 3PN 2.8tỷ 0938 393 ***
Rổ hàng ngộp cắt lỗ 1,2 tỷ Vinhomes Q9 - Studio 1.1tỷ, 1PN 1.6tỷ, 2PN 1.9tỷ, 3PN 2.8tỷ 0938 393 ***
Rổ hàng ngộp cắt lỗ 1,2 tỷ Vinhomes Q9 - Studio 1.1tỷ, 1PN 1.6tỷ, 2PN 1.9tỷ, 3PN 2.8tỷ 0938 393 ***
Rổ hàng ngộp cắt lỗ 1,2 tỷ Vinhomes Q9 - Studio 1.1tỷ, 1PN 1.6tỷ, 2PN 1.9tỷ, 3PN 2.8tỷ 0938 393 ***
Rổ hàng ngộp cắt lỗ 1,2 tỷ Vinhomes Q9 - Studio 1.1tỷ, 1PN 1.6tỷ, 2PN 1.9tỷ, 3PN 2.8tỷ 0938 393 ***
Rổ hàng ngộp cắt lỗ 1,2 tỷ Vinhomes Q9 - Studio 1.1tỷ, 1PN 1.6tỷ, 2PN 1.9tỷ, 3PN 2.8tỷ 0938 393 ***

Rổ hàng ngộp cắt lỗ 1,2 tỷ Vinhomes Q9 - Studio 1.1tỷ, 1PN 1.6tỷ, 2PN 1.9tỷ, 3PN 2.8tỷ 0938 393 ***

Dự án Vinhomes Grand Park, Phường Long Thạnh Mỹ, Quận 9, Hồ Chí Minh
Mức giá 1,9 tỷ ~31,67 triệu/m²
Diện tích 60 m²
Phòng ngủ 2 PN
Tin đăng này đã hết hạn trên Batdongsan.com.vn. Chúng tôi sẽ giúp bạn kết nối với những môi giới phù hợp nhất
Thông tin mô tả
Em Phụng Vinhomes xin chào quý anh/chị.
Hiện tại, em đang nắm 879 căn hộ chuyển nhượng tại Vinhomes Quận 9. Trong đó có 35 căn thở oxi cần bán gấp.
Chủ nhà gửi bán nhanh chấp nhận cắt lổ sâu từ 300tr 1,1tỷ/căn. Những căn này rất thích hợp để a/c đầu tư - an cư.
Vì là rổ hàng rẻ nhất thị trường nên tính thanh khoản rất nhanh, anh chị nên quyết định đi xem sớm để chọn cho mình căn hộ đẹp nhất, giá tốt nhất thị trường a/chị nhé.
Phung Vinhomes - Trưởng phòng Maketing Vinhomes Quận 9 rất vui được hỗ trợ quý anh/chị qua số Hotline: 0938 393 ***.
* Căn Studio giá từ 1,180 tỷ.
- DT 30.1m² - Tòa S5.01 tầng 14 giá bán 1.290 tỷ.
- DT 30.4m² - Tòa S1.07 tầng 30 giá bán 1.320 tỷ đã có sổ.
- DT 30.1m² - Tòa S1.02 tầng 15 giá bán 1.180 tỷ.
- DT 30.4m² - Tòa S2.05 tầng 28 giá bán 1.310 tỷ.
- DT 33.8m² - Tòa S3.02 tầng 20 giá bán 1.250 tỷ đã có sổ.
- DT 39,4m² Tòa S6.06 tầng 10 cắt lổ 300tr.
- DT 39,4m² Tòa 10.01 tầng 22 cắt lổ 800tr.
* Căn 1 PN + LH: 0938 393 ***.
- DT 46.5m² - Tòa S3.03 bán 1.599 tỷ.
- DT 47.1m² - Tòa S1.01 bán 1.630 tỷ.
- DT 47.1m² - Tòa S3.02 bán 1.610 tỷ.
- DT 46.3m² - Tòa S2.01 bán 1.720 tỷ.
- DT 47.1m² - Tòa S5.01 bán 1.810 tỷ.
- DT 46.5m² - Tòa S3.05 bán 1.599 tỷ.
- DT 46.3m² - Tòa S7.02 bán 1.950 tỷ cắt lỗ 400tr.
- DT 46.3m² - Tòa S7.02 bán 1.920 tỷ cắt lỗ 400tr.

- DT 47.1m² - Tòa S9.03 bán 2,2 tỷ cắt 500tr.
- DT 46.5m² - Tòa 10.05 bán 2,299 tỷ cắt 800tr.
* Căn 2PN 1WC - 2PN 2WC.
- DT 59.1m² - Tòa S1.02 tầng cao bán 1,930 tỷ.
- DT 59.1m² - Tòa S3.01 tầng 11 bán 2,1 tỷ.
- DT 59.1m² - Tòa S3.03 tầng 10 bán 2.1 tỷ.
- DT 59.1m² Tòa S5.02 tầng 20 bán 2.150 tỷ có nội thất.
- DT 59.1m² Tòa S5.02 tầng 9 bán 2.180 tỷ có nội thất.
- DT 67.8m² - Tòa S1.06 bán 2.450 tỷ.
- DT 67.5m² - Tòa S2.02 bán 2.370 tỷ.
- DT 69.5m² Tòa S7.02 bán 2.780 tỷ cắt lổ 900tr.
- DT 69.5m² - Tòa S1.05 bán 2.680 tỷ.
- DT 69.5m² Tòa S3.03 bán 2.650 tỷ.
- DT 69.5m² Tòa S1.07 bán 2.450 tỷ.
- DT 69.5m² Tòa S1.07 bán 2.590 tỷ.
- DT 69.5m² Tòa S5.01 bán 2.790 tỷ.
- DT 69.5m² Tòa S8.03 bán 3,1 tỷ cắt lổ 700tr.
- DT 69.5m² Tòa S8.02 bán 3,1 tỷ cắt lổ 600tr.
- DT 69.5m² Tòa S9.03 bán 3,320 tỷ cắt lổ 500tr.
* Căn 3PN2WC. LH: 0938 393 ***.
- DT 81.5m² - Tòa S2.05 bán 2,850 tỷ.
- DT 81.5m² - Tòa S5.0 bán 2.950 tỷ.
- DT 81.5m² - Tòa S9.02 bán 4.3 tỷ.
- DT 81.5m² - Tòa S10.02 bán 4.5 tỷ cắt lỗ 1,2tỷ.
Ngoài ra, PGD bên em đang nắm rổ hàng 5000 căn hộ Glory Height đang mở bán giá cực kì hấp dẫn.
Chỉ thanh toán 15% nhận nhà ở. Chiết khấu lên tới 10%.
Tới 7 năm hỗ trợ lãi.
+ Đặt cọc: 50tr ký quỹ.
+ Mở bán thanh toán 5% không gồm VAT.
+ Quý 3/2023 ký HĐMB thanh toán 15% gồm VAT (bao gồm 5% ký quỹ).
+ Ngân hàng hỗ trợ vay 80% ân và ân hạn GỐC 48 tháng. Thời hạn vay tối đa 35 năm.
Làm việc với Phung Vinhomes quý a/c sẽ được gì?
- Hỗ trợ t/quan căn hộ thực tế 24/7.
- Hỗ trợ vay c/m thu nhập khó, bùa hồ sơ.
Gọi ngay 0938 393 *** để được tư vấn - hỗ trợ xem nhà 24/7.
Hoặc Zalo của em 0938 393 *** để nhận miễn phí bảng giá rổ hàng CĐT - bảng giá 879 căn chuyển nhượng rainbow.
Đặc điểm bất động sản
Diện tích 60 m²
Mức giá 1,9 tỷ
Số phòng ngủ 2 phòng
Số toilet 1 phòng
Pháp lý Sổ đỏ.
Nội thất Nội thất chuẩn dòng căn hộ Saphire Thiết bị vệ sinh cao cấp chuẩn Châu Âu Máy lạnh LG mỗi phòng trong căn hộ trần thạch cao, gạch bóng kiến 60x60 video call, khóa từ thông minh, vân tay.
Thông tin dự án
Xem 262 tin đăng bán
Vinhomes Grand Park
Đang mở bán phân khu Glory Heights · 71

Khoảng giá phổ biến Thông tin được tổng hợp bởi Batdongsan.com.vn trong vòng 3 tháng gần nhất

 

 
Giá phổ biến nhất

 

 

 
Giá phổ biến nhất

 

 
Tin đang xem

 
Các dự án cùng khoảng giá
Trong vòng bán kính 5 km
Giá bán phổ biến nhất
Xem trên bản đồ

Tôi đang quan tâm đến

Có phải bạn đang tìm mua?

Loại nhà đất

Khu vực

Mức giá

Loại nhà đất
Tất cả
 • Tất cả nhà đất
 • Căn hộ chung cư
 • Các loại nhà bán
  • Nhà riêng
  • Nhà biệt thự, liền kề
  • Nhà mặt phố
  • Shophouse, nhà phố thương mại
 • Các loại đất bán
  • Đất nền dự án
  • Bán đất
 • Trang trại, khu nghỉ dưỡng
  • Condotel
 • Kho, nhà xưởng
 • Bất động sản khác
Tỉnh/Thành
Chọn Tỉnh/Thành
 • Tất cả Tỉnh/Thành
Quận/Huyện
Chọn Quận/Huyện
Mức giá
Mức giá
 • Tất cả mức giá
 • Dưới 500 triệu
 • 500 - 800 triệu
 • 800 triệu - 1 tỷ
 • 1 - 2 tỷ
 • 2 - 3 tỷ
 • 3 - 5 tỷ
 • 5 - 7 tỷ
 • 7 - 10 tỷ
 • 10 - 20 tỷ
 • 20 - 30 tỷ
 • 30 - 40 tỷ
 • 40 - 60 tỷ
 • Trên 60 tỷ
 • Thỏa thuận

Thông tin của tôi

Hãy để lại thông tin của bạn, chúng tôi sẽ giúp bạn kết nối với những môi giới phù hợp nhất

Bằng việc gửi thông tin, bạn đồng ý với chính sách bảo mật và cho phép Batdongsan.com.vn thu thập, xử lý, chia sẻ thông tin này tới môi giới, chủ đầu tư để liên lạc với bạn.

Liên hệ người đăng tin
Phung Vinhomes Xem thêm 6 tin khác
Yêu cầu liên hệ lại
Ngày đăng08/09/2023
Ngày hết hạn18/09/2023
Loại tinTin thường
Mã tin31392615
Bất động sản dành cho bạn
Tin đăng đã xem
Quý vị đang xem nội dung tin rao "Rổ hàng ngộp cắt lỗ 1,2 tỷ Vinhomes Q9 - Studio 1.1tỷ, 1PN 1.6tỷ, 2PN 1.9tỷ, 3PN 2.8tỷ 0938 393 ***" - Mã tin 31392615. Mọi thông tin, nội dung liên quan tới tin rao này là do người đăng tin đăng tải và chịu trách nhiệm. Batdongsan.com.vn luôn cố gắng để các thông tin được hữu ích nhất cho quý vị tuy nhiên Batdongsan.com.vn không đảm bảo và không chịu trách nhiệm về bất kỳ thông tin, nội dung nào liên quan tới tin rao này. Trường hợp phát hiện nội dung tin đăng không chính xác, Quý vị hãy thông báo và cung cấp thông tin cho Ban quản trị Batdongsan.com.vn theo Hotline 19001881 để được hỗ trợ nhanh và kịp thời nhất.
Được đăng bởi
0938 393 *** · Hiện số
Yêu cầu liên hệ lại
1,9 tỷ 60 m² 2 PN Dự án Vinhomes Grand Park, Phường Long Thạnh Mỹ, Quận 9, Hồ Chí Minh
Vinhomes
Yêu cầu liên hệ lại
0938 393 *** · Hiện số
Nhắn tin
Đã sao chép liên kết

Nhà môi giới trong khu vực

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIA ỐC THÀNH NHÂN 0906380804
Công Ty TNHH Địa Ốc Liên Việt 0905016627
CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN BIDILAND 0931561899
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN PHÚC QUÝ 0917825800
Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Địa ốc Victa 0902365386
Công ty Cổ Phần Đầu tư Phát triển SUNREAL 0939888173
Công ty TNHH Sunland Sài Gòn 0938779660
Công ty TNHH Sàn Giao Dịch BĐS Quang Thịnh 0909099295
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NGỌC MAI LAND 0909834068
Công Ty Cổ Phần PGT Holdings 0906668772
Công ty Standard Real
CÔNG TY TNHH CITY HOUSE VIỆT NAM 0905023589
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẤT XANH SÀI GÒN 0903001770
Công ty CP ĐT Bất Động Sản Rio Land
Công Ty Cổ Phần BĐS Châu Đại Dương
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN WIN 0903857798
Công Ty TNHH Đầu tư kinh doanh BĐS và Trang trí nội thất HANA HOME 0938116663
Công ty TNHH TMDV Vestaland 0902838387
Công ty CP Địa Ốc Phố Việt 0946600900
Văn Minh 0902339789
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN BĐS HAPPY LAND 0912598058
CÔNG TY TNHH NHÀ VÀNG SÀI GÒN 0936721723
Công Ty Cổ Phần Đất Xanh Premium 0934682374
NEWS LAND 0907688855
Công ty TNHH Thương Mại Kinh doanh Địa Ốc Triết Nhung 0907034679
Công Ty TNHH - DV - BĐS - Sơn Hà 0906765578
CÔNG TY TNHH MINH KHANG REAL 0906808978
Công Ty TNHH DV BĐS Thịnh Vượng Real 0938277886
Công ty CP BĐS Tiến Phước 0905707707
Công ty cổ phần Luxury Home 0911592727
Công ty Cổ Phần Bất Động Sản Golden Land 0901867869
Công ty TNHH Thương Mại Đầu Tư Bất Động Sản Liên Minh 0914252526
Công Ty CP Đầu Tư Bất Động Sản Sanland 0909488996
Chat
Bạn cảm thấy thế nào về trải nghiệm sử dụng trang Batdongsan.com.vn? Hãy nhận xét và đánh giá cho chúng tôi nhé!
Bạn thấy thế nào về Tin xác thực của Batdongsan.com.vn?
Hãy chia sẻ trải nghiệm của bạn cho chúng tôi nhé!