Nhà đất

Hỗ trợ vay ngân hàngHỗ trợ vay ngân hàng

Bổ sung nhiệm vụ, quyền hạn của Tổng cục Quản lý đất đai

19/04/2011 08:57 

Một trong các nhiệm vụ của Tổng cục Quản lý đất đai là chỉ đạo, kiểm tra các ngành, địa phương, các tổ chức trong việc xử lý những khó khăn, vướng mắc về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư

Ngày 18/4, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định 25/2011/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung một số điểm của Quyết định 134/2008/QĐ-TTg ngày 2/10/2008 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Quản lý đất đai trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Điểm mới trong nhiệm vụ, quyền hạn của Tổng cục Quản lý đất đai đối với việc quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất là, đơn vị này trình Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành văn bản hướng dẫn việc thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất và chuyển mục đích sử dụng đất, thay vì chỉ trình Bộ trưởng "ban hành văn bản hướng dẫn việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất vào mục đích quốc phòng, an ninh" như quy định tại Quyết định 134/2008/QĐ-TTg trước đây.

Tương tự, nếu như tại Quyết định 134/2008/QĐ-TTg quy định "Tổng cục Quản lý đất đai trình Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành văn bản hướng dẫn và tổ chức kiểm tra: Việc tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; việc sử dụng đất theo quy hoạch, kế hoạch của ngành, lĩnh vực sau khi được phê duyệt" thì tại Quyết định 25/2011/QĐ-TTg được sửa là " Tổng cục Quản lý đất đai tổ chức kiểm tra việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất vào mục đích quốc phòng, an ninh; việc sử dụng đất theo quy hoạch, kế hoạch của ngành, lĩnh vực sau khi được phê duyệt; việc thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất".

Trước đây, một trong những quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của Tổng cục Quản lý đất đai là "chỉ đạo các ngành, địa phương, các tổ chức trong việc xử lý những khó khăn, vướng mắc về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và quản lý, sử dụng đất sau khi giải phóng mặt bằng".

Nay tại Quyết định 25/2011/QĐ-TTg nêu rõ nhiệm vụ này của Tổng cục Quản lý đất đai là "Chỉ đạo, kiểm tra các ngành, địa phương, các tổ chức trong việc giải quyết những khó khăn, vướng mắc về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; về quản lý, sử dụng đất đai sau khi giải phóng mặt bằng; hướng dẫn việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người tái định cư; hướng dẫn về quản lý đất đai trong khu tái định cư".

(Theo Chinhphu.vn)

Dành cho người xây nhà

Về đầu trang