Bộ Xây dựng đề nghị sửa đổi quy chế với nhà công vụ

10/10/2009 08:28 

Về đối tượng được thuê nhà công vụ, Bộ Xây dựng đề nghị bổ sung thêm 2 đối tượng là bác sỹ, cán bộ y tế và giáo viên.

Theo đó, bác sỹ, cán bộ y tế được cử xuống tuyến dưới và giáo viên đến công tác tại vùng sâu, vùng xa sẽ được thuê nhà ở công vụ.

Về giá thuê nhà công vụ, Bộ Xây dựng đề nghị sửa đổi lại theo hướng: Chính phủ chỉ quy định nguyên tắc tính giá và phương pháp xác định giá cho thuê. Trong đó, bỏ yêu cầu phải tính cả chi phí bảo toàn vốn xây dựng vào giá để giảm giá cho thuê. Giá cho thuê nhà ở theo dự thảo sẽ giảm hơn so với quy định hiện hành để đảm bảo khả năng nộp đủ tiền thuê nhà. Giá này sẽ do cơ quan quản lý nhà ở công vụ địa phương trình và UBND cấp tỉnh ban hành phù hợp với điều kiện của địa phương. Bộ Xây dựng đề nghị bỏ quy định nộp tiền thuê tối đa bằng 10% tiền lương.

Bộ Xây dựng đề nghị phân quỹ nhà ở công vụ thành 3 loại: Nhà ở do UBND tỉnh quyết định đầu tư dành cho cán bộ từ cấp tỉnh trở xuống; Nhà ở xây dựng theo yêu cầu đặc biệt của Thủ tướng để bố trí cho cán bộ cao cấp; Nhà ở công vụ trong một số trường hợp đặc biệt của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng để bố trí cho cán bộ của hai bộ này thuê.

Theo Gia Dinh

Dành cho người xây nhà