Cụm công nghiệp trên 75 ha sẽ chuyển thành khu công nghiệp

25/06/2011 08:15 

Bộ Công thương vừa ban hành dự thảo thông tư hướng dẫn thực hiện một số nội dung quy chế quản lý cụm công nghiệp.

Theo quyết định số 105 về quy chế quản lý cụm công nghiệp được ban hành năm 2009 thì các cụm công nghiệp có quy mô diện tích không quá 50 ha, trường hợp cần thiết phải mở rộng thì tổng diện tích cũng không vượt quá 75 ha.

Như vậy, các cụm công nghiệp được thành lập trước khi có ban hành quy chế trên mà có diện tích trên 75 ha đều không phù hợp với quy chế.

Theo dự thảo thông tư hướng dẫn xử lý đối với trường hợp các cụm công nghiệp quy mô lớn hơn 75 ha này thì phải xem xét chuyển đổi thành khu công nghiệp để quản lý theo quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế.

Vừa qua, UBND Tp.HCM đã chấp thuận về chủ trương chuyển cụm công nghiệp cơ khí ô tô Tp.HCM (diện tích 99 ha) và cụm công nghiệp An Hạ (diện tích 123,5 ha) thành khu công nghiệp.

Đồng thời, Sở Công thương Tp.HCM được giao thành lập tổ công tác thực hiện rà soát, đề xuất đề án chuyển đổi các cụm công nghiệp có diện tích lớn hơn 75 ha trên địa bàn thành phố (ngoài 2 cụm công nghiệp trên) thành khu công nghiệp để báo cáo UBND thành phố.

(Theo DVT)

Dành cho người xây nhà