Nhà đất

Hỗ trợ vay ngân hàngHỗ trợ vay ngân hàng

Hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình

12/06/2010 09:22 

Bộ Xây dựng vừa ban hành Thông tư 04/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình. Thông tư này sẽ thay thế cho Thông tư số 05/2007/TT-BXD và Thông tư số 18/2008/TT-BXD của Bộ Xây dựng.

Theo đó, lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình, bao gồm: Tổng mức đầu tư xây dựng công trình (gọi tắt là tổng mức đầu tư), dự toán xây dựng công trình (dự toán công trình), định mức xây dựng và giá xây dựng công trình của các dự án sử dụng 30% vốn nhà nước trở lên, bao gồm: vốn ngân sách nhà nước, vốn hỗ trợ phát triển chính thức (gọi tắt là vốn ODA), vốn tín dụng đầu tư phát triển của nhà nước, vốn tín dụng do nhà nước bảo lãnh và vốn đầu tư khác của nhà nước.

Đối với dự án sử dụng vốn ODA, nếu điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có những quy định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình khác với quy định của Thông tư này thì thực hiện theo các quy định tại điều ước quốc tế đó.

Đối tượng áp dụng là các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình, thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, thanh toán vốn đầu tư xây dựng công trình của các dự án sử dụng 30% vốn nhà nước trở lên.

Khuyến khích các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình của các dự án sử dụng ít hơn 30% vốn nhà nước áp dụng Thông tư này.

So với Thông tư số 05/2007/TT-BXD và Thông tư số 18/2008/TT-BXD, Thông tư số 04/2010/TT-BXD có nhiều điểm mới. Bố cục của Thông tư cũng có nhiều thay đổi và được chia thành các điều, khoản, mục. Các nội dung về lập và quản lý chi phí như: Tổng mức đầu tư, dự toán xây dựng công trình, định mức, đơn giá, ... được thể hiện rõ ràng, các tác giả soạn thảo đã bổ sung và sửa đổi nhiều vấn đề phù hợp với thực tế đầu tư xây dựng công trình trong thời gian qua. Việc tính toán xác định tổng mức đầu tư, dự toán xây dựng công trình, định mức, đơn giá, ... có nhiều điểm mới. Trong báo cáo thẩm tra tổng mức, dự toán có quy định phải ghi rõ họ tên, chữ ký của người thực hiện, người kiểm tra và thủ trưởng đơn vị ký tên, đóng dấu. Ngoài ra người kiểm tra bắt buộc phải ghi rõ số và hạng chứng chỉ kỹ sư định giá.

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 15/7/2010.

Theo ĐCSVN

Dành cho người xây nhà

Về đầu trang