Nhà đất

Hỗ trợ vay ngân hàngHỗ trợ vay ngân hàng

Kéo dài thời gian tổng kết thi hành Luật Đất đai đến tháng 3/2011

16/11/2010 09:26 

Để đảm bảo chất lượng công tác tổng kết thi hành Luật Đất đai, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải vừa đồng ý kéo dài thời gian tổng kết của các Bộ, ngành, địa phương đến tháng 3/2011.

Tháng 5/2011, Bộ Tài nguyên và Môi trường hoàn thành báo cáo tổng kết thi hành Luật Đất đai 2003 - Ảnh minh họa

Đồng thời, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ hoàn thành báo cáo tổng kết thi hành Luật Đất đai vào tháng 5/2011. Việc xây dựng Luật Đất đai sửa đổi sẽ tiến hành đồng thời với việc tổng kết thi hành Luật Đất đai.

Trước đó, theo Chỉ thị số 1315/CT-TTg ngày 23/7/2010, thời hạn các Bộ, ngành và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phải hoàn thành báo cáo tổng kết thi hành Luật Đất đai là trước ngày 31/12/2010.

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải cũng lưu ý Bộ Tài nguyên và Môi trường đôn đốc các Bộ, ngành hoàn thiện danh sách các thành viên Ban Chỉ đạo (BCĐ), Tổ chuyên gia liên ngành và sớm hoàn thiện Quy chế hoạt động của BCĐ Trung ương về tổng kết thi hành Luật Đất đai và sửa đổi Luật Đất đai năm 2003.

Cũng để phục vụ cho việc sửa đổi Luật Đất đai 2003, Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, lập kế hoạch thực hiện việc tổng rà soát các văn bản quy phạm pháp luật đất đai và các văn bản có liên quan đến chính sách phát luật đất đai.

Tại Chỉ thị 1315/CT-TTg về việc tổng kết thi hành Luật Đất đai năm 2003, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiến hành tổng kết và đánh giá kết quả của việc thực hiện công tác quản lý nhà nước về đất đai theo 3 nội dung:

Thứ nhất, tổng kết tình hình ban hành, thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến quản lý, sử dụng đất đai.

Thứ hai, đánh giá kết quả về tổ chức thực hiện các công việc tại địa phương như lập và quản lý hồ sơ địa giới hành chính; giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất; đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; tài chính về đất đai và giá đất; thanh tra, kiểm tra, giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai; quản lý các hoạt động dịch vụ công về đất đai...

Thứ ba, đánh giá về công tác tổ chức, bộ máy, đội ngũ cán bộ công chức, cơ sở vật chất của hệ thống cơ quan quản lý đất đai tại địa phương.

(Theo Chinhphu.vn)

Dành cho người xây nhà

Về đầu trang