Khẩn trương hoàn thành báo cáo tổng kết việc thi hành Luật Đất đai 2003

17/05/2011 15:19

Ngày 16/5, đã diễn ra cuộc họp đôn đốc một số giải pháp để khẩn trương hoàn thành báo cáo tổng kết thi hành Luật Đất đai, cơ sở thực tiễn quan trọng để các cơ quan thẩm quyền tiến hành xem xét, sửa đổi Luật Đất đai 2003.

Khẩn trương hoàn thành báo cáo tổng kết việc thi hành Luật Đất đai 2003 | ảnh 1
Ảnh: Chinhphu.vn

Cuộc họp diễn ra dưới sự chủ trì của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải.

Báo cáo tổng kết cần rà soát, đánh giá lại từng nội dung cụ thể trong Luật Đất đai, làm rõ những tồn tại, bất cập, nguyên nhân (do quy định của pháp luật hoặc do tổ chức thực hiện) và kiến nghị hướng sửa đổi bổ sung.

Báo cáo tổng kết cần đề cập tới một số vấn đề chính trong dự thảo sửa đổi Luật lần này như quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; quy định về giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; quy định về thu hồi đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư; đăng ký quyền sử dụng đất, quản lý hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận, thống kê, kiểm kê đất đai.

Phó Thủ tướng cũng lưu ý các thành viên Ban chỉ đạo chú ý tiếp thu các vấn đề, chủ trương lớn được nêu tại Báo cáo tổng kết Nghị quyết 26-NQ/TW ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương khóa IX về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước cũng như các kết quả đánh giá của các Đoàn giám sát của Quốc hội về vấn đề này.

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu 4 Bộ, ngành và 4 tỉnh còn lại khẩn trương hoàn thành báo cáo tổng kết thi hành Luật đất đai trong lĩnh vực quản lý, gửi Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo tổng kết thi hành Luật Đất đai tổng hợp, hoàn thiện báo cáo.

Dự kiến, báo cáo tổng kết sẽ có đánh giá tác động của chính sách, pháp luật đất đai đến phát triển kinh tế - xã hội từng lĩnh vực cụ thể, kết quả thực hiện các nội dung quản lý Nhà nước về đất đai với từng quyền và nghĩa vụ của các chủ thể.

(Theo Chinhphu.vn)

Dành cho người xây nhà