Dự án nào cần xây dựng khung chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư?

31/07/2019 12:00

Đối với những dự án thu hồi đất có liên quan đến nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Bộ, ngành có dự án phối hợp với UBND cấp tỉnh nơi có đất thu hồi xây dựng khung chính sách về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, sau đó trình Thủ tướng xem xét.

Hỏi:

Tôi được biết việc bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư do Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư, Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư được quy định tại Điều 17 Nghị định 47/2014/NĐ-CP.

Như vậy, có phải quy định này chỉ áp dụng với những dự án do Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư, Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư không?

Với những dự án được phê duyệt chủ trương đầu tư bởi Bộ Giao thông vận tải mà thực hiện tại từ 2 tỉnh trở lên thì có phải lập khung chính sách không?

Ông Đặng Vũ Hiển (Hà Nội)

Trả lời:

khung chính sách bồi thường
Ông Hiển thắc mắc những dự án nào cần xây dựng khung chính sách
về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Ảnh minh họa

Khoản 1, Điều 87 Luật Đất đai và Điều 17 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định:

"Đối với dự án đầu tư do Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư, Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư mà phải di chuyển cả cộng đồng dân cư, làm ảnh hưởng đến toàn bộ đời sống, kinh tế - xã hội, truyền thống văn hóa của cộng đồng, các dự án thu hồi đất liên quan đến nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thì Bộ, ngành có dự án đầu tư có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với UBND cấp tỉnh nơi có đất thu hồi xây dựng khung chính sách về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trình Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định".

Vì vậy, những dự án được phê duyệt chủ trương đầu tư bởi Bộ Giao thông vận tải và thu hồi đất liên quan đến nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương theo quy định trên thì phải lập khung chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Dành cho người xây nhà