Cụ thể, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Xây dựng khẩn trương hoàn thiện, ban hành đầy đủ các văn bản quy phạm pháp luật về phòng và chống động đất cho các công trình xây dựng; rà soát, kiểm tra và đánh giá đầy đủ tình hình thực hiện các quy chuẩn, tiêu chuẩn kháng chấn trong xây dựng của các địa phương; đề xuất các giải pháp bảo đảm an toàn cho các công trình chưa đáp ứng yêu cầu kháng chấn, đặc biệt là các công trình công cộng.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp chặt chẽ với Bộ Xây dựng, thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về bảo đảm an toàn tuyệt đối cho các công trình xây dựng trên địa bàn.

Theo DDDN