Chỉ được gia hạn giấy phép xây dựng một lần

13/09/2011 08:19 

Bộ Xây dựng vừa hoàn chỉnh dự thảo nghị định về cấp giấy phép xây dựng (GPXD). Theo đó, trong 12 tháng kể từ ngày được cấp GPXD, nếu chủ đầu tư không khởi công thì phải đề nghị gia hạn giấy phép.

Theo dự thảo của Bộ Xây dựng, thời gian cấp GPXD không quá 15 ngày làm việc đối với nhà ở riêng lẻ tại đô thị, không quá 10 ngày làm việc đối với nhà ở nông thôn.

Mỗi giấy phép xây dựng (GPXD) chỉ được gia hạn 1 lần. Nếu hết thời gian gia hạn mà vẫn chưa thể khởi công, chủ đầu tư phải làm thủ tục xin cấp GPXD mới.

Trong 10 ngày làm việc kể từ khi nhận hồ sơ, đơn vị được giao thẩm định phải xem xét hồ sơ, kiểm tra thực địa, nếu có thiếu sót thì thông báo bằng văn bản để chủ đầu tư hoàn chỉnh. Việc yêu cầu bổ sung hồ sơ chỉ được thực hiện 1 lần.

Trường hợp đến hạn nhưng chưa thể cấp GPXD, cơ quan cấp giấy phép phải nêu rõ lý do bằng văn bản cho chủ đầu tư. Nếu quá thời hạn quy định mà vẫn không được cấp GPXD và cơ quan cấp giấy phép không có văn bản giải thích, chủ đầu tư có quyền khởi công xây dựng theo thiết kế có trong hồ sơ đề nghị cấp GPXD.

Việc cấp GPXD căn cứ vào quy hoạch chi tiết đô thị, quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị, thiết kế đô thị (nếu có) được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Đối với khu vực chưa có quy hoạch chi tiết, quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc và thiết kế đô thị thì phải có ý kiến chấp thuận của Bộ Xây dựng trước khi cấp giấy phép xây dựng.

Về xử lý sai phạm, dự thảo quy định với công trình xây dựng không phép hoặc sai phép nhưng phù hợp quy hoạch, quy chuẩn xây dựng và đáp ứng các điều kiện để cấp phép, trước hết chủ đầu tư bị xử lý vi phạm.

Nếu muốn tiếp tục xây dựng hoặc bảo toàn công trình, chủ đầu tư phải lập hồ sơ đề nghị cấp mới hoặc điều chỉnh GPXD. Nếu quá 2 tháng kể từ ngày có quyết định xử phạt chủ đầu tư chưa có GPXD hoặc giấy phép điều chỉnh, cấp có thẩm quyền ban hành quyết định phá dỡ công trình không phép và phần xây sai phép.

(Theo DVT)

Dành cho người xây nhà