Nhà đất

Hỗ trợ vay ngân hàngHỗ trợ vay ngân hàng

Bình Dương: Mở rộng đất đô thị đến năm 2020 lên 93.576 ha

08/02/2012 15:43 

UBND tỉnh Bình Dương vừa thông qua Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm thời kỳ đầu (2011 – 2015) trên địa bàn tỉnh.

Đến năm 2020 đất đô thị của tỉnh Bình Dương là 93.576 ha

Cụ thể, kế hoạch sử dụng đất 5 năm thời kỳ đầu (2011 – 2015) có tổng diện tích là 269.443 ha; trong đó: Đất nông nghiệp là 182.028 ha, đến năm 2020 là 160.107 ha; đất phi nông nghiệp là 87.415 ha, đến năm 2020 là 109.336 ha; đất đô thị là 73.980 ha, đến năm 2020 là 93.576 ha và đất du lịch là 3.650 ha, đến năm 2020 là 4.700 ha.

Riêng diện tích đất dành cho khu – cụm công nghiệp thời kỳ đầu (2011 – 2015) là 16.239 ha, đến năm 2020 là 20.336 ha; đất phát triển hạ tầng là 13.272 ha, đến năm 2020 là 16.274 ha; đất xử lý chôn lấp chất thải là 400 ha, đến năm 2020 là 410 ha.

(Theo DĐDN)

Dành cho người xây nhà

Về đầu trang