Chủ đầu tư của 140 đồ án, dự án chưa nộp hồ sơ rà soát

11/11/2009 11:47 

Mới đây, Sở Quy hoạch - Kiến trúc vừa có thông báo về việc rà soát các đồ án quy hoạch, các dự án đầu tư xây dựng được tiếp tục triển khai trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Theo văn bản số 9643/UBND-KH&ĐT ngày 6/10/2009 và Thông báo của UBND thành phố Hà Nội về việc đề nghị các chủ đầu tư, nhà đầu tư nộp 3 bộ hồ sơ về quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 hoặc 1/500 đã được phê duyệt cho Sở Quy hoạch - Kiến trúc trước ngày 28/10/2009.

Hồ sơ bao gồm: thuyết minh quy hoạch, các bản vẽ theo quy định kèm đĩa CD, quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết của cấp có thẩm quyền. Tuy nhiên, cho đến ngày 6/11, Sở Quy hoạch - Kiến trúc mới nhận được 101 đồ án quy hoạch trên tổng số 241 đồ án quy hoạch, dự án đầu tư xây dựng theo danh mục rà soát được duyệt.

Sở Quy hoạch - Kiến trúc yêu cầu các chủ đầu tư, các nhà đầu tư có trong "Danh mục các đồ án quy hoạch, dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn thành phố Hà Nội được phép triển giai đoạn 1" khẩn trương nộp hồ sơ theo quy định về Phòng Kế hoạch - Tổng hợp, Sở Quy hoạch - Kiến trúc trước ngày 15/11/2009. Sau thời hạn trên, Sở sẽ thống kê, báo cáo những đồ án, dự án chưa nộp hồ sơ để Thành phố có hướng xử lý.

Theo KTĐT

Dành cho người xây nhà