Công bố quy hoạch khu công nghiệp trong 30 ngày

02/12/2008 16:09 

Bộ Xây dựng vừa ban hành thông tư hướng dẫn việc lập, thẩm định và quản lý quy hoạch xây dựng khu công nghiệp (KCN).Quy hoạch xây dựng KCN phải phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển các KCN quốc gia, quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch chung xây dựng đô thị.

Quy hoạch chung KCN phải xác định rõ chức năng các khu đất xây dựng công trình công nghiệp, trung tâm dịch vụ công cộng; quy định việc giữ gìn, tôn tạo cảnh quan thiên nhiên, bảo đảm an toàn phòng chống cháy nổ, bảo vệ môi trường; việc kết nối với các công trình kỹ thuật ngoài hàng rào. Trong 30 ngày làm việc kể từ ngày đồ án quy hoạch chung, quy hoạch chi tiết KCN được phê duyệt, cơ quan có thẩm quyền phải tổ chức công bố, công khai đồ án.

Theo Pháp Luật TP

Dành cho người xây nhà