Nhà đất

Hỗ trợ vay ngân hàngHỗ trợ vay ngân hàng

Đơn giản hóa thủ tục hành chính: Khu đô thị mới, khu nhà ở và hạ tầng kỹ thuật công nghiệp

09/02/2009 15:44 

Nghị quyết số 33 ra đời nhằm giảm thiểu các thủ tục, rút ngắn thời gian, nâng cao hiệu quả quản lý đầu tư.

Đơn giản hóa thủ tục hành chính: Khu đô thị mới, khu nhà ở và hạ tầng kỹ thuật công nghiệp

Chủ đầu tư không phải làm thủ tục xin thỏa thuận chiều cao cho từng công trình.

Để tiếp tục thực hiện công tác cải cách hành chính, giảm thiểu các thủ tục, rút ngắn thời gian, nâng cao hiệu quả quản lý và đầu tư, cuối năm 2008, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 33/2008/NQ-CP về thực hiện thí điểm một số thủ tục hành chính trong đầu tư xây dựng đối với dự án khu đô thị mới, dự án khu nhà ở và dự án hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp (Nghị quyết).

Lập, thẩm định, phê duyệt và điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng

Đối với dự án đã có chủ trương đầu tư nhưng chưa có quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/2000 được duyệt, ủy ban nhân dân cấp tỉnh được phép giao cho nhà đầu tư lập quy hoạch và trình duyệt. Thời gian thẩm định, phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/2000 không quá 30 ngày. Cơ quan thẩm định có trách nhiệm xem xét và trả lời về hồ sơ trong 5 ngày. Nếu hồ sơ cần bổ sung, việc bổ sung hồ sơ chỉ được thực hiện 1 lần. Về việc điều chỉnh quy hoạch xây dựng, đối với khu vực đã quy hoạch 1/2000, chủ đầu tư có nhưng đề xuất quy hoạch chi tiết 1/500 khác với 1/2000, nếu thấy phù hợp, cơ quan có thẩm quyền xem xét và ra văn bản chấp thuận hoặc quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500. Thời gian phê duyệt không quá 15 ngày.

Thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường

Nghị quyết quy định, chủ đầu tư có thể lồng ghép nội dung này thành một nội dung trong dự án đầu tư. Việc đánh giá sẽ được thực hiện khi thẩm định đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500 của dự án và thực hiện hậu kiểm. Chủ đầu tư chịu trách nhiệm về việc bảo đảm các tiêu chuẩn môi trường của Nhà nước.

Giao, cho thuê và nộp tiền sử dụng đất

Theo Nghị quyết, các địa phương cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho chủ sở hữu nhà ở và công trình xây dựng gắn liền với đất, không nhất thiết phải cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của toàn bộ dự án cho chủ đầu tư cấp 1.

Bên cạnh đó, Nghị quyết cũng quy định chủ đầu tư cấp 1 được nộp tiền sử dụng đất theo tiến độ dự án. Thời điểm nộp tiền được tính từ khi chủ đầu tư được phép huy động vốn từ khách hàng. Nếu địa phương đã bàn giao đất đã giải phóng mặt bằng cho chủ đầu tư thì trong 3 tháng, chủ đầu tư phải nộp tiền sử dụng đất.

Thỏa thuận chiều cao công trình

Chủ đầu tư không phải làm thủ tục xin thỏa thuận chiều cao cho từng công trình. Bộ Quốc phòng được giao nhiệm vụ chuyển các yêu cầu về thỏa thuận chiều cao công trình thành quy định về quản lý độ cao, chướng ngại vật theo hướng cơ quan quốc phòng chỉ tham gia thẩm định quy hoạch xây dựng, không làm thủ tục thỏa thuận riêng cho từng công trình.

Cấp giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án đầu tư trong nước

Một điểm nổi bật và đáng lưu ý khác của Nghị quyết là đối với 3 dự án đô thị mới, dự án khu nhà ở và dự án hạ tầng kỷ thuật khu công nghiệp trong nước chỉ thực hiện đăng ký đầu tư, không cấp Giấy chứng nhận đầu tư. Đối với các dự án đầu tư thứ phát trong khu đô thị mới, khu nhà ở, không thực hiện thủ tục đăng ký đầu tư và thủ tục cấp Giấy chứng nhận đầu tư.

Nghị quyết cũng yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ, ủy ban nhân dân các cấp rà soát lại các văn bản do cơ quan, địa phương mình ban hành và có biện pháp tháo gỡ các vướng mắc, bãi bỏ các quy định không đúng với Nghị quyết; chấn chỉnh các cán bộ, công chức trực tiếp giải quyết thủ tục không được tự đặt ra các thủ tục trái với quy đinh.

 Theo Nhịp Cầu Đầu Tư

Dành cho người xây nhà

Về đầu trang