Luật Xây dựng (sửa đổi): Quản lý chặt phí đầu tư từ vốn Nhà nước

25/09/2013 08:15  |  Theo DĐDN

Theo dự thảo, Luật Xây dựng 2003 đã bộc lộ nhiều điểm hạn chế, chưa đáp ứng kịp nhu cầu phát triển kinh tế xã hội và chuyển đổi mô hình tăng trưởng của nước ta giai đoạn hiện nay.

Dự thảo Luật xác định trách nhiệm quản lý nhà nước đối với hoạt động đầu tư xây dựng

Từ khi Luật Xây dựng 2003 được ban hành, hiệu lực, hiệu quả của quản lý nhà nước trong đầu tư xây dựng còn bất cập, yếu kém. Cụ thể là còn thiếu quy định cụ thể về thẩm quyền và phương thức quản lý dự án phù hợp với các loại nguồn vốn khác nhau dẫn đến những tồn tại, bất cập trong xác định chủ trương đầu tư, hiệu quả cũng như tiến độ, chi phí thực hiện dự án.

Theo đó, Luật Xây dựng (sửa đổi) sẽ đổi mới theo hướng tăng cường kiểm soát, quản lý chất lượng xây dựng ở tất cả các khâu của quá trình đầu tư xây dựng. Thống nhất quản lý nhà nước về trật tự xây dựng thông qua việc cấp giấy phép xây dựng, đảm bảo sự bình đẳng giữa các đối tượng được xét cấp giấy phép xây dựng và công khai, minh bạch về quy trình, thủ tục cấp giấy phép xây dựng.

Đổi mới cơ chế quản lý nhà nước về chi phí đầu tư xây dựng trên cơ sở quản lý chặt chẽ chi phí đầu tư từ nguồn vốn nhà nước. Đặc biệt, Dự thảo Luật xác định trách nhiệm quản lý nhà nước đối với hoạt động đầu tư xây dựng trên cơ sở quy định rõ nội dung quản lý nhà nước và phân công, phân cấp giữa các Bộ, ngành, giữa trung ương và địa phương, đồng thời quy định rõ về quyền và nghĩa vụ của các chủ thể tham gia hoạt động đầu tư xây dựng.

Bên cạnh đó, dự thảo Luật cũng chỉ rõ sẽ tạo điều kiện và tiền đề để từng bước phát triển và hoàn thiện thị trường xây dựng trong nước gắn với quá trình đổi mới, nâng cao năng lực, sức cạnh tranh của các doanh nghiệp xây dựng Việt nam.

Dành cho người xây nhà