Làm Sổ Đỏ Hết Bao Nhiêu Tiền Và Những Cập Nhật Mới Năm 2023?

Ban nội dung
Được đăng bởi Ban nội dung
Làm sổ đỏ hết bao nhiêu tiền? Đây là thắc mắc của rất nhiều người khi họ chuẩn bị làm hồ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Bài viết sau sẽ cung cấp cho bạn những thông tin mới nhất được cập nhật năm 2023 về các khoản lệ phí cần đóng khi làm sổ đỏ.

chi phí làm sổ đỏ
Phí làm sổ đỏ nhà đất có sự khác nhau giữa các tỉnh, thành.

Năm 2023 Làm Sổ Đỏ Hết Bao Nhiêu Tiền?

Theo khoản 1 Điều 63 Nghị định 43/2014/NĐ-CP cũng chỉ rõ, các nghĩa vụ tài chính liên quan đến phí làm sổ đỏ bao gồm: tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, lệ phí trước bạ, các loại thuế có liên quan. Cụ thể các khoản phí này như sau:

1. Tiền Sử Dụng Đất

Chi phí đầu tiên mà người làm sổ đỏ cần quan tâm đến là tiền sử dụng đất. Theo đó, người sử dụng đất phải trả cho Nhà nước khi được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất hay công nhận quyền sử dụng đất.
Căn cứ tính tiền sử dụng đất
Theo Điều 3 Nghị định 45/2014/NĐ-CP về căn cứ tiền sử dụng đất thì người sử dụng đất được Nhà nước giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất thì phải nộp tiền sử dụng đất theo quy định tại Luật Đất đai và được xác định dựa trên các căn cứ sau:
– Diện tích đất đất được giao, được chuyển đổi mục đích sử dụng, được công nhận quyền sử dụng đất.
– Mục đích sử dụng đất.
– Giá đất tính thu tiền sử dụng đất.
Ở đây, giá đất theo Bảng giá đất do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định áp dụng trong trường hợp hộ gia đình, cá nhân được công nhận quyền sử dụng đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất đối với diện tích đất ở trong hạn mức.
+ Việc xác định diện tích đất trong hạn mức phải đảm bảo nguyên tắc mỗi hộ gia đình, cá nhân chỉ được xác định diện tích đất trong hạn mức giao đất ở hoặc hạn mức công nhận đất ở một lần và trong phạm vi một tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.
Tiền sử dụng đất được tính như thế nào?
Nếu hộ gia đình, cá nhân có nhiều thửa đất trong phạm vi một tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thì hộ gia đình, cá nhân đó sẽ được cộng dồn diện tích các thửa đất để xác định diện tích đất trong hạn mức giao đất ở hoặc hạn mức công nhận mức ở sao cho tổng diện tích đất không vượt quá hạn mức tại địa phương.
+ Các hộ gia đình, cá nhân chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực khi kê khai diện tích thửa đất trong hạn mức giao đất ở hoặc hạn mức công nhận đất được áp dụng tính thu tiền sử dụng đất. Nếu kê khai sai sẽ bị truy thu tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật đất đai, đồng thời bị xử lý theo quy định của pháp luật về thuế.
Giá đất cụ thể được xác định theo phương pháp so sánh trực tiếp, thu thập, chiết trừ, thặng dư quy định tại Nghị định của Chính phủ về giá đất áp dụng trong các trường hợp sau:
+ Xác định tiền sử dụng đất đối với trường hợp diện tích tính thu tiền sử dụng đất của thửa đất/khu đất có giá trị từ 30 tỷ đồng trở lên đối với các thành phố trực thuộc Trung ương; 10 tỷ đồng trở lên với các tỉnh miền núi, vùng cao và từ 20 tỷ đồng trở lên đối với các tỉnh còn lại trong trường hợp: Tổ chức được giao đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất; hộ gia đình, cá nhân được giao đất thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất, được công nhận quyền sử dụng đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đối với diện tích đất ở vượt hạn mức.
+ Xác định giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất có thu tiền sử đất thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất.
Giá đất cụ thể được xác định theo phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất áp dụng với trường hợp diện tích thu tiền sử dụng đất của thửa đất/khu đất có giá trị dưới 30 tỷ đồng với các thành phố trực thuộc Trung ương; dưới 10 tỷ đồng với các tỉnh miền núi, vùng cao; dưới 20 tỷ đồng đối với các tỉnh còn lại áp dụng để xác định tiền sử dụng đất trong các trường hợp:
+ Tổ chức được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất, cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất;
+ Hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất;
+ Hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất, cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất đối với diện tích đất ở vượt hạn mức.
Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm quy định hệ số điều chỉnh giá đất để áp dụng cho các trường hợp áp dụng giá đất theo phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất.
Thời điểm tính tiền sử dụng đất
Thời điểm tính thu tiền sử dụng đất là thời điểm Nhà nước quyết định giao đất, công nhận quyền sử dụng đất, cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất.

2. Lệ Phí Trước Bạ

Cách tính lệ phí trước bạ, mức thu lệ phí trước bạ (%) đều được quy định cụ thể tại Điều 5, Điều 6, Điều 7 Nghị định 140/2016/NĐ-CP, được bổ sung bởi Điều 1 Nghị định 20/2019/NĐ-CP.
Lệ phí trước bạ khi làm sổ đỏ là bao nhiêu?
Cụ thể, mức thu lệ phí trước bạ khi làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là 0,5%.
Lệ phí trước bạ được tính như sau:
a. Lệ phí trước bạ với đất = 0,5% x (giá 1m2 đất tại Bảng giá đất x diện tích)
Trong đó
 • Diện tích đất là toàn bộ diện tích đất thuộc quyền sử dụng hợp phát của người đăng ký hồ sơ làm sổ đỏ. Phần diện tích này đã được Văn phòng đăng ký đất đai xác nhận và cung cấp cho cơ quan thuế.
 • Giá 1m2 đất là giá đất tại Bảng giá đất do UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ban hành tại thời điểm kê khai lệ phí trước bạ.
b. Lệ phí trước bạ đối với nhà = 0,5% x diện tích nhà (m2) x giá 1m2 (đồng/m2) nhà x tỷ lệ (%) chất lượng còn lại của nhà chịu lệ phí trước bạ.
Trong đó:
Diện tích nhà là toàn bộ diện tích sàn nhà, bao gồm cả diện tích công trình phụ thuộc quyền sở hữu hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Diện tích này được tính bằng m2;
Giá 1m2 nhà là giá thực tế xây dựng mới 1m2 sàn nhà của từng cấp nhà, hạng nhà. Mức giá này do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành theo quy định của pháp luật về xây dựng tại thời điểm kê khai lệ phí trước bạ;
Tỷ lệ chất lượng còn lại của ngôi nhà do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ban hành theo quy định của pháp luật.

3. Phí Thẩm Định Hồ Sơ Cấp Giấy Chứng Nhận

Cơ quan có thẩm quyền sẽ thẩm định hồ sơ ngay sau khi tổ chức, cá nhân hay hộ gia đình nộp hồ sơ yêu cầu làm sổ đỏ. Đây là giai đoạn xác minh điều kiện cần và đủ, khả năng thỏa mãn của hồ sơ cho quyền sở hữu nhà, quyèn sử dụng đất và tài sản của chủ hồ sơ.
HĐND cấp tỉnh có trách nhiệm công bố mức phí thẩm định hồ sơ. Tỉnh, thành phố không có cơ quan này thì không cần phải nộp phí thẩm định.
HĐND cấp tỉnh có trách nhiệm công bố mức phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận làm sổ đỏ

4. Lệ Phí Cấp Sổ Đỏ

Khoản 5 Điều 3 Thông tư 85/2019/TT-BTC quy định, lệ phí cấp Giấy chứng nhận sẽ do HĐND cấp tỉnh quyết định. Do đó, các tỉnh, thành khác nhau sẽ có mức lệ phí khác nhau. Thông thường, lệ phí cấp Giấy chứng nhận lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân là dưới 100.000 đồng/giấy/lần cấp.

5. Lệ Phí Đo Đạc

Khi cấp sổ đỏ, đất sẽ được đo đạc lại với thông tin chính xác, đầy đủ. Người dân có thể lựa chọn một đơn vị đo đạc để thực hiện và chi phí này do các bên thỏa thuận với nhau.
Hồ sơ làm sổ đỏ được nộp tại Văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh cấp huyện, bộ phận một cửa hoặc UBND cấp xã (với cá nhân, hộ gia đình); tại Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (với cơ quan, tổ chức).
Như vậy, chi phí làm sổ đỏ tùy địa phương và tùy trường hợp mà sẽ có mức khác nhau.

04 Quy Định Mới Về Cấp Sổ Đỏ Năm 2023

Từ ngày 20/5/2023, có 04 quy định mới về cấp sổ đỏ được sửa đổi bổ sung tại Nghị định 10/2023/NĐ-CP bắt đầu có hiệu lực thi hành.
Theo đó, 04 quy định mới về cấp sổ đỏ có hiệu lực từ 20/5/2023 lần lượt là:

1. Thủ Tục Cấp Sổ Đỏ Online

Cụ thể, tại Khoản 7 Điều 1 Nghị định 10/2023/NĐ-CP sửa đổi Khoản 6 Điều 60 Nghị định 43/2014/NĐ-CP (sửa đổi tại Nghị định 148/2020/NĐ-CP) về thực hiện thủ tục hành chính (TTHC) về đất đai trên môi trường điện tử (cấp sổ đỏ online) như sau:
 • Cơ quan tiếp nhận, giải quyết hồ sơ sẽ thực hiện các trình tự theo quy định của pháp luật về đất đai;
 • Trường hợp cần phải kiểm tra, mà không trả kết quả giải quyết theo đúng quy định về thời gian giải quyết TTHC về đất đai thì cơ quan tiếp nhận hồ sơgửi thông báo và có rõ lý do.
 • Người sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất có trách nhiệm hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật bằng hình thức trực tiếp hoặc trực tuyến thông qua chức năng thanh toán của Cổng dịch vụ công.
 • Cơ quan tiếp nhận hồ sơ thông báo cho người thực hiện TTHC nộp bản chính Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp, các giấy tờ theo quy định sau khi người sử dụng đất hoàn thành nghĩa vụ tài chính.
 • Việc trả kết quả được thực hiện tại cơ quan tiếp nhận hồ sơ hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc tại địa điểm theo yêu cầu.
 • Bổ sung quy định người sử dụng đất thực hiện TTHC về đất đai (yêu cầu cấp sổ đỏ online) chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của nội dung kê khai.
 • Cơ quan tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính đầy đủ hồ sơ; cơ quan giải quyết TTHC chịu trách nhiệm thực hiện đúng thẩm quyền và thời gian theo quy định, không chịu trách nhiệm về nội dung trong văn bản có trong hồ sơ đã được cơ quan chấp thuận, thẩm định hoặc giải quyết trước đó.

2. Sửa Đổi Thẩm Quyền Cấp Sổ Đỏ

Theo khoản 1 Điều 37 Nghị định 43/2014/NĐ-CP được sửa đổi bởi Nghị định 01/2017/NĐ-CP quy định địa phương đã thành lập Văn phòng Đăng ký đất đai thì Sở Tài nguyên & Môi trường cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp sau:
 • Khi người sử dụng đất thực hiện mua bán, chuyển mục đích sử dụng,… mà phải cấp mới Giấy chứng nhận
 • Cấp đổi và cấp lại Giấy chứng nhận.

3. Cấp Sổ Đỏ Cho Condotel

Nghị định 10/2023/NĐ-CP bổ sung quy định cấp sổ đỏ cho condotel tại khoản 5 Điều 32 Nghị định 43/2014/NĐ-CP:
Công trình xây dựng có dịch vụ lưu trú du lịch (trong đó có condotel,…), nếu đáp ứng đủ điều kiện theo quy định của pháp luật về đất đai và pháp luật về xây dựng, pháp luật về kinh doanh bất động sản thì được chứng nhận quyền sở hữu công trình & xây dựng gắn liền với đất theo mục đích sử dụng đất thương mại, dịch vụ; thời hạn sử dụng đất theo quy định tại khoản 3 Điều 126, khoản 1 Điều 128 Luật Đất đai.

4. Bổ Sung Trường Hợp Phải Bổ Sung Giấy Tờ Khi Cấp Sổ Đỏ

Theo điểm b khoản 11 Điều 1 Nghị định 10/2023/NĐ-CP, đối với dự án kinh doanh bất động sản không phải là dự án phát triển nhà ở, sau khi hoàn thành công trình, chủ đầu tư có trách nhiệm gửi Sở Tài nguyên và Môi trường các giấy tờ :
a. Giấy chứng nhận; chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính của chủ dự án.
b. Trường hợp có thay đổi nghĩa vụ tài chính thì phải nộp chứng từ chứng minh việc hoàn thiện nghĩa vụ tài chính đối với sự thay đổi đó (trừ trường hợp được miễn hoặc chậm nộp theo quy định của pháp luật);
Khánh An (tổng hợp)
Xem thêm
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin được cung cấp chỉ mang tính chất thông tin chung, Công ty cổ phần PropertyGuru Việt Nam không đưa ra bất kỳ tuyên bố hoặc bảo đảm nào liên quan đến thông tin, bao gồm nhưng không giới hạn bất kỳ sự tuyên bố hoặc bảo đảm về tính thích hợp cho bất kỳ mục đích cụ thể nào của thông tin theo phạm vi cho phép tối đa của pháp luật. Mặc dù đã nỗ lực để đảm bảo rằng thông tin được cung cấp trong bài viết này là chính xác, đáng tin cậy và hoàn chỉnh vào thời điểm đăng tải, nhưng thông tin được cung cấp trong bài viết này không nên được dựa vào để đưa ra bất kỳ quyết định tài chính, đầu tư, bất động sản hoặc pháp lý nào. Thêm vào đó, thông tin không thể thay thế lời khuyên từ một chuyên gia được đào tạo, người mà có thể xem xét, đánh giá các sự kiện và hoàn cảnh cá nhân của bạn, và chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm nào nếu bạn sử dụng những thông tin này để đưa ra quyết định.
Nguồn: http://thanhnienviet.vn/2021/09/21/chi-phi-lam-so-do-la-bao-nhieu-theo-luat-moi

Có Nên Mua Đất Dự Án Chưa Có Sổ Đỏ Không?

5 Màu Sắc May Mắn Của Người Mệnh Kim

Mệnh Mộc Hợp Màu Gì Và Không Hợp Màu Gì Theo Phong Thủy?

Làm Sổ Đỏ Hết Bao Nhiêu Tiền?

Lệ phí này do HĐND cấp tỉnh quy định theo Khoản 5 Điều 3 Thông tư 85/2019 / TT-BTC, do đó mức thu của từng tỉnh, thành phố có thể khác nhau. Chi phí xin cấp Sổ đỏ dao động trong khoảng 80.000 – 1.200.000 đồng.

Là một trong những khoản tiền mà người sử dụng đất phải nộp khi làm Sổ đỏ bên cạnh các khoản tiền khác như tiền sử dụng đất, lệ phí trước bạ, lệ phí cấp Giấy chứng nhận.

Phí thẩm định hồ sơ thường do hai bên thỏa thuận với nhau về việc nộp thuế. Đôi khi bên mua sẽ chi trả thêm một khoản phí cho bên bán để thực hiện các nghĩa vụ liên quan cũng như nộp phí đăng bộ nhà đất.