Luật Quy Hoạch Đô Thị Việt Nam Năm 2023

Hà Linh
Được đăng bởi Hà Linh
Luật quy hoạch đô thị được xây dựng với mục tiêu tạo lập môi trường sống thích hợp cho người dân sống trong đô thị. Độc giả quan tâm và muốn tìm hiểu về Luật quy hoạch đô thị mới nhất hiện nay thì có thể tham khảo những văn bản pháp luật, thông tư, nghị định được đề cập trong bài viết.

Luật Quy Hoạch Đô Thị 2009 Còn Hiệu Lực Không?

Căn cứ Điều 3 Luật Quy hoạch đô thị 2009, quy hoạch đô thị là việc tổ chức không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị, hệ thống cơ sở hạ tầng, kỹ thuật các công trình xã hội hoặc nhà ở để xây dựng một môi trường phù hợp với đời sống người dân trong đô thị. Đây là cơ sở để hoạch định chính sách phát triển các dự án đầu tư xây dựng trong khu vực đô thị một cách đồng bộ và bền vững.
Luật quy hoạch đô thị 2009 do Quốc hội ban hành ngày 17/06/2009 và bắt đầu có hiệu lực từ 01/01/2010, có số hiệu 30/2009/QH12 bao gồm 6 chương và 76 điều quy định những nội dung chính sau:
 • Quy trình lập, thẩm định, phê duyệt và điều chỉnh hoạt động quy hoạch đô thị
 • Tổ chức thực thi quy hoạch đô thị
 • Quản lý phát triển theo kế hoạch quy hoạch đô thị đã phê duyệt
Ở thời điểm hiện tại, Luật quy hoạch đô thị 2009 chỉ còn có hiệu lực một phần, nhiều nội dung đã được sửa đổi, bổ sung bằng các văn bản luật mới hoặc nghị định, thông tư để phù hợp với công tác quy hoạch đô thị.

Luật Quy Hoạch Đô Thị Mới Nhất Đang Có Hiệu Lực Thi Hành

Dưới đây là những văn bản quy phạm, thông tư, nghị định sửa đổi, bổ sung luật quy hoạch đô thị hiện hành.

Các Văn Bản Luật Quy Hoạch Đô Thị Hiện Hành

Các văn bản quy phạm pháp luật về quy hoạch mới nhất đang có hiệu lực là:
 • Luật Quy hoạch đô thị 2009 có hiệu lực từ ngày 01/01/2010
 • Luật Quy hoạch đô thị 2017 có hiệu lực từ ngày 01/01/2019
 • Luật sửa đổi và bổ sung một số điều của 11 luật có liên quan đến quy hoạch 2018 có hiệu lực từ ngày 01/01/2019
 • Luật sửa đổi và bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch 2018 có hiệu lực từ ngày 01/01/2019
 • Luật Quy hoạch đô thị hợp nhất số 16/VBHN-VPQH do Văn phòng Quốc hội ban hành 15/07/2020.

Các Nghị Định, Thông Tư Liên Quan Đến Quy Hoạch Đô Thị Hiện Hành

Bên cạnh các văn bản luật thì Chính phủ, các bộ liên quan còn ban hành những nghị định, thông tư hướng dẫn chi tiết quá trình thực thi và công tác quy hoạch đô thị bao gồm:

Nghị Định

Một số nghị định về quy hoạch đô thị hiện hành:
 • Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/06/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng
 • Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07/05/2019 hướng dẫn Luật quy hoạch
 • Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/04/2010 quy định về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị
 • Nghị định số 38/2010/NĐ-CP ngày 07/04/2010 quy định về quản lý không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị
 • Nghị định số 39/2010/NĐ-CP ngày 07/04/2010 quy định về quản lý không gian xây dựng ngầm đô thị
 • Nghị định số 72/2019/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 37/2010/NĐ-CP và nghị định số 44/2015/NĐ-CP
 • Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/05/2015 quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng
Hội nghị phổ biến nghị định 35/2023/NĐ-CP ngày 20/06/2023 của Chính Phủ
Hội nghị phổ biến nghị định 35/2023/NĐ-CP ngày 20/06/2023 của Chính Phủ

Thông Tư

Một số thông tư về quy hoạch đô thị hiện hành:
 • Thông tư số 04/2022/TT-BXD ngày 24/10/2022 quy định về hồ sơ nhiệm vụ và hồ sơ đồ án quy hoạch xây dựng vùng liên huyện, quy hoạch xây dựng vùng huyện, quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng khu chức năng và quy hoạch nông thôn
 • Thông tư số 20/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019 hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị
 • Thông tư số 22/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019 quy định Quy chuẩn quốc gia về Quy hoạch xây dựng
 • Thông tư số 113/2018/TT-BTC ngày 15/11/2018 quy định về giá trong hoạt động quy hoạch
 • Thông tư số 11/2010/TT-BXD ngày 17/08/2010 hướng dẫn về quản lý cơ sở dữ liệu công trình ngầm đô thị
 • Thông tư 19/2010/TT-BXD ngày 22/10/2010 hướng dẫn lập quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị

Một Số Điểm Cần Chú Ý Trong Luật Quy Hoạch Đô Thị Mới Nhất

Trong quá trình tìm hiểu và thực thi Luật quy hoạch đô thị, cần chú ý đến một số vấn đề sau:

Nguyên Tắc Cơ Bản Trong Hoạt Động Quy Hoạch

Luật quy hoạch hiện nay thường xuyên được chỉnh sửa, thay đổi để phù hợp với kế hoạch quy hoạch phát triển đô thị, quy hoạch tỉnh, vùng. Chính vì vậy mà Điều 4 Luật Quy hoạch 2017 đã xác lập nguyên tắc cơ bản trong hoạt động quy hoạch như sau:
 • Cần đảm bảo sự tuân thủ kế thừa và ổn định trong nội dung và quy tắc quy hoạch đô thị quốc gia
 • Tuân thủ theo quy định trong các văn bản luật hiện hành
 • Các kế hoạch, chiến lược quy hoạch của quốc gia phải đồng bộ với kế hoạch, chiến lược quy hoạch của vùng, tỉnh, khu đô thị, nông thôn, đảm bảo kết hợp giữa quản lý ngành với quản lý lãnh thổ, quốc phòng, an ninh quốc gia và bảo vệ môi trường
 • Nội dung quy hoạch phải đảm bảo công khai, khách quan; lợi ích chung của quốc gia và nhân dân; đảm bảo tính khoa học, ứng dụng công nghệ hiện đại, tính khả thi, sử dụng tiết kiệm và có hiệu quả nguồn lực của đất nước
 • Kế hoạch quy hoạch đô thị cần phải đảm bảo về nguồn lực thực thi, tính thống nhất về quy hoạch, phân cấp, phân quyền hợp lý giữa các cơ quan Nhà nước
 • Tuân thủ theo những nguyên tắc của cơ quan đã tạo lập và hội đồng thẩm định quy hoạch.
Kế hoạch quy hoạch đô thị cần tuân thủ theo quy định pháp luật

Những Chính Sách Của Nhà Nước Về Hoạt Động Quy Hoạch

Chính sách của Nhà nước về hoạt động quy hoạch được quy định tại Điều 10 Luật Quy hoạch 2017 như sau:
 • Nhà nước chịu trách nhiệm quản lý, phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng, an ninh và bảo vệ môi trường theo kế hoạch quy hoạch đô thị đã phê duyệt.
 • Nhà nước ban hành cơ chế, chính sách khuyến khích và huy động nguồn lực để hoạt động quy hoạch đảm bảo tính khách quan, công khai, minh bạch đồng thời thúc đẩy phát triển bền vững gắn liền với bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu theo quy hoạch đã phê duyệt.
 • Nhà nước ban hành cơ chế, chính sách khuyến khích cũng như tạo điều kiện thuận lợi để các cá nhân, tổ chức thuộc mọi lĩnh vực tham gia vào hoạt động quy hoạch và tăng cường hợp tác quốc tế trong các hoạt động quy hoạch.

Các Hành Vi Bị Nghiêm Cấm Trong Hoạt Động Quy Hoạch

Điều 13 Luật Quy hoạch 2017 quy định về các hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động quy hoạch:
 • Lập, thẩm định, quyết định hoặc phê duyệt, điều chỉnh quy hoạch không phù hợp với quy định của Luật Quy hoạch 2017 hoặc quy phạm pháp luật khác có liên quan.
 • Lập, thẩm định, quyết định hoặc phê duyệt, điều chỉnh quy hoạch về đầu tư phát triển hàng hóa, dịch vụ, sản phẩm cụ thể, ấn định khối lượng, số lượng hàng hóa, dịch vụ, sản phẩm được sản xuất, tiêu thụ.
 • Lựa chọn tổ chức tư vấn lập quy hoạch, tư vấn phản biện độc lập không đủ điều kiện về năng lực chuyên môn phù hợp với công việc đảm nhận hoặc trái với quy định của pháp luật.
 • Các hành vi cản trở việc tham gia ý kiến của cơ quan, tổ chức, cộng đồng, cá nhân.
 • Hành vi cố ý che dấu, không công bố, công bố chậm, công bố không đầy đủ quy hoạch hoặc từ chối cung cấp thông tin về quy hoạch, trừ trường hợp thông tin thuộc bí mật nhà nước; cố ý công bố sai quy hoạch; cố ý cung cấp sai thông tin về quy hoạch; hủy hoại, làm giả hoặc làm sai lệch hồ sơ, giấy tờ, tài liệu.
 • Thực hiện không đúng quy hoạch hoặc can thiệp bất hợp pháp, cản trở hoạt động quy hoạch đã được quyết định hoặc phê duyệt.
Các kế hoạch quy hoạch của quốc gia và các vùng, tỉnh, đô thị, nông thôn phải có sự đồng bộ
Các kế hoạch quy hoạch của quốc gia và các vùng, tỉnh, đô thị, nông thôn phải có sự đồng bộ
Trên đây là những thông tin về Luật quy hoạch đô thị hiện hành năm 2023. Trong quá trình tìm hiểu, bạn cần lưu ý đến nội dung đã được điều chỉnh, sửa đổi theo những quy định mới nhất để nắm rõ những thông tin cần thiết, tránh sai sót dẫn đến những trường hợp thực thi trái pháp luật.
Hà Linh
Xem thêm:
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin được cung cấp chỉ mang tính chất thông tin chung, Công ty cổ phần PropertyGuru Việt Nam không đưa ra bất kỳ tuyên bố hoặc bảo đảm nào liên quan đến thông tin, bao gồm nhưng không giới hạn bất kỳ sự tuyên bố hoặc bảo đảm về tính thích hợp cho bất kỳ mục đích cụ thể nào của thông tin theo phạm vi cho phép tối đa của pháp luật. Mặc dù đã nỗ lực để đảm bảo rằng thông tin được cung cấp trong bài viết này là chính xác, đáng tin cậy và hoàn chỉnh vào thời điểm đăng tải, nhưng thông tin được cung cấp trong bài viết này không nên được dựa vào để đưa ra bất kỳ quyết định tài chính, đầu tư, bất động sản hoặc pháp lý nào. Thêm vào đó, thông tin không thể thay thế lời khuyên từ một chuyên gia được đào tạo, người mà có thể xem xét, đánh giá các sự kiện và hoàn cảnh cá nhân của bạn, và chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm nào nếu bạn sử dụng những thông tin này để đưa ra quyết định.
Nguồn: https://thanhnienviet.vn/2023/08/09/luat-quy-hoach-do-thi-viet-nam-nam-2023

Lãi Suất Ngân Hàng ACB Mới Nhất Tháng 06/2024

Lãi Suất Ngân Hàng SHB Tháng 06/2024

Lãi Suất Ngân Hàng Đông Á Cập Nhật Tháng 06/2024

Câu hỏi thường gặp

Quy hoạch đô thị có tên trong tiếng Anh là: urban planning, city planning hoặc urban schemes.

Luật quy hoạch đô thị 2009 chỉ còn có hiệu lực một phần, nhiều nội dung đã được sửa đổi, bổ sung bằng các văn bản luật mới hoặc nghị định, thông tư để phù hợp với công tác quy hoạch đô thị.

Quy hoạch xây dựng khu chức năng là việc tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan, hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội trong phạm vi một khu chức năng.