Điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng căn cứ theo quy định nào?

01/08/2018 08:28

Hỏi: Sở Giao thông vận tải tỉnh Thái Nguyên được chỉ định thẩm định điều chỉnh phát sinh công trình xây dựng giao thông A do UBND huyện làm chủ đầu tư (hiện bản vẽ thi công công trình đã được phê duyệt, đã chỉ định nhà thầu và đang thi công).

Trong quá trình thi công, một số thiết kế phải thay đổi (việc điều chỉnh thiết kế đã nhận được ý kiến của cấp có thẩm quyền là chủ tịch UBND tỉnh thông qua văn bản) khiến một số khối lượng giảm.

Là người đại diện đơn vị, tôi muốn hỏi, đối với phần khối lượng giảm (khối lượng không thi công) thì dựa vào cơ sở nào để điều chỉnh đơn giá lập dự toán (lấy khối lượng giảm nhân với đơn giá trong hợp đồng hay là với đơn giá được phê duyệt ban đầu, hay đơn giá tại thời điểm điều chỉnh)?

Lê Nam Sơn

điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng
Chỉ được điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng trong các trường hợp quy định tại Khoản

2, Khoản 3, Điều 143 Luật Xây dựng. Ảnh minh họa: Tạp chí Tài chính

Trả lời:

Khoản 2, Khoản 3, Điều 143 Luật Xây dựng có nêu rõ các trường hợp được điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng.

Ngoài ra, việc điều chỉnh hợp đồng xây dựng còn được thực hiện theo Điều 3 Thông tư số 07/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng.

Theo đó, việc điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng phải có sự thỏa thuận giữa các bên, cùng với đó là các quy định cụ thể trong hợp đồng về các trường hợp được điều chỉnh giá, thủ tục, trình tự, thời gian, phạm vi, điều kiện điều chỉnh, phương pháp và căn cứ điều chỉnh giá hợp đồng.

Phương pháp điều chỉnh giá hợp đồng phải đảm bảo phù hợp với loại giá hợp đồng cũng như tính chất công việc của hợp đồng.

Ngoài ra, các nội dung khác (nếu có) mà các bên thỏa thuận được điều chỉnh trong hợp đồng cũng phải đảm bảo không được trái với những quy định của pháp luật về hợp đồng trong hoạt động xây dựng.

Bộ Xây dựng

Dành cho người xây nhà