Làm nhà trên đất ở có cần phải xin giấy phép xây dựng hay không?

16/05/2020 08:00